Что такое волюнтаризм: Волюнтаризм — Вікіпедія

Содержание

Волюнтаризм — Вікіпедія

Матеріал з Вікіпедії — вільної енциклопедії.

Волюнтари́зм (лат. voluntas — воля) — течія у психології та філософії, що визнає волю особливою, надприродною силою, що лежить в основі психіки і буття в цілому. Теорія, згідно з якою воля є першоосновою і творцем дійсності, основним фактором у психічному житті людини всупереч розумові; соціально-політична діяльність, яка, нехтуючи об’єктивними законами історичного розвитку, керується суб’єктивними бажаннями й довільними рішеннями осіб, які її здійснюють.

Згідно з волюнтаризмом, вольові акти нічим не визначаються, але самі визначають хід психічних процесів. Властиву людині здібність до самостійного вибору мети і способів її досягнення, а також здатність ухвалення рішень, що виражають її особисті налаштунки й власні переконання, волюнтаризм тлумачить як ефект дії, що стоїть за цими актами особливої ірраціональної духовної суті.

Ідея про пріоритет волі в житті людської особи виникла в період краху античного світогляду, коли було поставлено під сумнів переконання у тому, що головною духовною силою є розум.

Одним з перших затвердив принцип волі релігійний мислитель Августин (354—430), за яким воля керує діями душі й тіла, спонукає душу до самопізнання тощо.

Німецькі філософи Артур Шопенгауер і Едуард Гартман абсолютизували волю, наділивши її космічною силою, сліпою і несвідомою першоосновою, похідними від якої є всі психічні прояви людини. Надалі під впливом цього виду волюнтаризму в глибинній психології розвинулось уявлення про ірраціональну природу ваблень, що керує людською поведінкою.

Прихильниками волюнтаризму були також, німецький філософ і психолог Вільгельм Вундт, за яким психічна причинність отримує вищий вираз у вольовому акті перш за все в аперцепції, американський філософ і психолог Вільям Джеймс, який вважав що вирішальна роль у вчинку належить нічим не зумовленому вольовому рішенню (лат. Fiat! — Хай буде!), німецький психолог Р. Мюнстербере, який відстоював панування волі над рештою психічних функцій, і інші західні психологи кінця XIX — початку XX ст. Людина завжди чогось прагне, нездійснене бажання спричиняє страждання, а здійснене бажання — нудьгу, перенасичення.

 • Волюнтаризм — прагнення реалізувати бажані цілі без урахування об’єктивних обставин і можливих наслідків.
 • Економічний волюнтаризм — довільні рішення в господарській практиці, що нехтують об’єктивними умовами й науково обґрунтованими рекомендаціями (в такому значенні це слово офіційно вживалося в СРСР в 1964—1985 для оцінки діяльності Микити Хрущова).
 • У той же час під волюнтаризмом в економіці й політиці на Заході часто мають на увазі прямо протилежний принцип: організація соціального та економічного устрою безпосередньо з волевиявлення всіх людей, без будь-якого зовнішнього примусу (це притаманне багатьом школам анархізму).
 • Напрям у філософії, що розглядає волю як найвищий принцип буття. Волюнтаризм характерний для філософії Августина, Дунса Скота та інших. Як самостійний напрям уперше оформився в Шопенгауера.

Джерела та література[ред. | ред. код]

 • Головко В. Волюнтаризм // Енциклопедія історії України : у 10 т. / редкол.: В. А. Смолій (голова) та ін. ; Інститут історії України НАН України. — К. : Наук. думка, 2003. — Т. 1 : А — В. — С. 630. — 688 с. : іл. — ISBN 966-00-0734-5.
 • Кульчицький С. Волюнтаризм // Енциклопедія сучасної України : у 30 т / ред. кол. І. М. Дзюба [та ін.] ; НАН України, НТШ, Координаційне бюро енциклопедії сучасної України НАН України. — К., 2003­–2019. — ISBN 944-02-3354-X.
 • Ніцше Ф. Так казав Заратустра. Жадання влади. — К. : Основи, 1993. — ISBN 5308013810.
 • Обушний М. І., Примуш М. В., Шведа Ю. Р.  Партологія: Навч. посібник / За ред. М. І. Обушного. — К. : Арістей, 2006.
 • Шведа Ю. Політичні партії // Енциклопедичний словник. — Львів : Астролябія, 2005.
 • Шведа Ю. Теорія політичних партій та партійних систем: Навч. посібник. — Львів : Тріада плюс.
 • Делез Ж. Ницше и философия. — М., 2005. (рос.)
 • Гайдеггер М. Европейский нигилизм // Время и бытие. — М., 1993. (рос.)
 • Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. Томи 1-2. — М, 1993. (рос.)

что это такое простыми словами, на доступном языке

Волюнтаризм – объясняем сложное понятие простым и понятным языком

Содержание статьи:

Нам очень часто в жизни приходиться сталкиваться с незнакомыми словами. Чтобы точнее понять философское значение понятия волюнтаризм, мы для начала начнём его разбирать никак философский термин, а рассмотрим его филологическое толкование.

Он было заимствовано русским языком в XIX веке из других языков, хотя имеет общий корень «воло», который образует многие наречения в языках индоевропейской группы. В том числе и в русском как «воля». В латинском языке (лат. voluntas — воля) это будет как (желать, испытывать потребность). Следуя лингвистики, мы видим, как лексема создала трансформацию из корня «воля» в существительное «волюнтас», обозначаемое (вожделение, хотение).

Следующим шагом было рождение латинского выражения «волюнтарис – «действующий, поступающий по своей воли»,
Далее это понятие быстро распространилась по другим европейским языкам и в том числе в английский – «voluntary-добровольные действия».

Понятие волюнтаризм как противостояние личности неким внешним обстоятельствам

Некие понятия со временем утрачивают свое первоначальное значение и приобретают другое, существенно изменяющее смысл. К таким терминам смело можно отнести и трактованные понятия волюнтаризма применительно к социальной сфере общества.

Можно сказать, что этот термин может иметь совершенно разные и противоположные оттенки. Он, может быть, применим в положительном смысле и отрицательном. Все зависит от цели, результата или стремления его достичь за счет каких действий и поступков.

Волюнтаризм как философское понятие

Представители различных философских течений по-разному и неоднозначно определяли суть этого термина. Но большинство принимало, что человек обладатель определенного осознанного сознания и наделен действием для достижения результата – свободы выбора в противовес сопротивлению общества и системы государства.

Философия трактует волюнтаризм как субъективность индивидуума (человека) и его стремление стать хозяином своей жизни, за счет твердого проявления своей воли. Каждый ребенок рождается свободным, но социальное общество, живущее по определенным правилам (социальной парадигме) делает всех в нем живущих зависимыми от него. Каждый, кто живет в социальном обществе, на каждом этапе жизни всегда зависит от общества

Сделаем заметку на этом месте, и примем точку зрения древних мудрецов – философов, а также и современных ученых кто придерживается этой оценки. И так на их простом языке это выглядит следующим образом, что волюнтаризм – это позиция человека, основанная на его воли и желаниях достичь определённой цели в жизни.

Но при этом важно понимать, как эти цели и действия будут взаимодействовать с другими членами общества, и влиять на общественно политические и социальные процессы социума. Так стремясь к собственной цели и свободе можно выглядеть «слоном в посудной лавке».

Волюнтаризм – экономика и политика

Экономические и политический процессы также не минули участи волюнтаризма. Примеров достаточно, когда руководители принимали решения на основании собственных амбиций, несмотря на противодействия экспертов, ученых и заключениям специалистов.

Советский период развития страны СССР подвергся волюнтаристским решениям И.В. Сталина, Н.С. Хрущева (последний был освобождён от должности с формулировкой, в том числе и за проведение волюнтаристской политики).

В наше время мы с вами наблюдаем отрицательный волюнтаризм президента Украины П. Порошенко, рейтинг которого не превышает 10% населения страны. Это один из самых показательных примеров, благодаря такому правлению – государство Украина. Которая утратила свой суверенитет и безопасность и продолжает подать вниз. Жизнедеятельность поддерживается за счет внешних заимствований. Страна расколота, утрачена транспортная и финансовая инфраструктура.

Западный мир тоже изобилует примерами крайних волюнтаристов во главе таких президентов, как США, Франции и Премьер-министра Великобритании, а также их высокопоставленных чиновников. Они поставили Мир на грань холодной войны.

Нарушены международные права в области мировой торговли, дипломатии и других областях мировых отношений. Объявлены торговые войны, санкции и другие безумные требования и условия в угоду мировых корпораций и миллиардеров. На планете не стихают войны, каждый день уносит чьи-то жизни.

Но есть и положительные примеры. Так мировые лидеры Россия, Китай и ряд других стран объединяются, чтобы противостоять этой вакханалии.

Выводы

Не зря миром принят безупречный авторитет президента России В.В. Путина. Сильный лидер с собственной парадигмой построения миропорядка многополярного мира. Это самый положительный пример волюнтаризма – достигать мира на планете вопреки сопротивлению США и его сателлитам.

Автор: Сергей Иванов

Что такое Волюнтаризм? | 101Я

Добавить в избранное

Волюнтаризм — это свойство личности насильно и властно навязывать свою волю, игнорировать в своей деятельности реальные обстоятельства, объективные законы природы, отбрасывать историю, игнорировать основные законы развития общества. Самоуверенное, наглое управление или навязывание своего мнения.

 

Проявления и свойства Волюнтаризма

Человек, в силу разных обстоятельств, становится носителем предрассудков, заблуждений, ложных психологических установок и ограничивающих убеждений.
Волюнтаризм – это вмешательство Воли Сильного человека в отношения между своим желанием и реальным положением дел.
Волюнтарист не утруждает себя анализом и исследованием сложности конкретной социальной ситуации, ограничиваясь своим поверхностным восприятием. Действуя импульсивно, он настаивает на реализации идеи без глубокого анализа, считая эту идею полностью правильной, а решение реализовать эту идею оправдано настойчивостью.
Преувеличивая важность Воли человека в деятельности людей, он считает возможным перестраивать общественные процессы так, как ему вздумается и ставя перед собой или подчиненными нереальные задачи или цели. Он не признает либо игнорирует действие объективных экономических законов, социальных, научных достижений, объективных законов природы.

Волюнтарист всегда отталкивается от ложных представлений о себе, от искаженного, субъективного восприятия внешнего мира.

Даже в настоящее время, многие лидеры нашего государства, в правительстве, напыщенно называя себя слугами народа или наоборот замалчивая, пытаются решить многие вопросы на позиции Волюнтаризма.
Решая судьбы людей в собственном государстве без оглядки, они пытаются отменить законы денежного обращения, закон стоимости и закон спроса и предложения прямыми указаниями сверху.
На первый план Волюнтарист выдвигает идейно-психологическую сторону вопроса, забывая о предметно-содержательной его составляющей. Оправдывая свои Волюнтаристские указания и идеи санкциями со стороны партнеров, заботой о людях в государстве. В результате возникает пропасть между Волюнтаристскими словами и подлинными условиями реальной жизни , провалами в реальном секторе экономики, обнищанием среднего класса, а экономику разрывает дефляционная спираль.

Слова приходят в противоречие с закономерностями и естественно складывающимися тенденциями общественной и экономической жизни государства.
Волюнтарист совершает поступки по своей прихоти и произволу. Волюнтарист более масштабен и политичен. Он замахивается на ход Истории и судьбы народов.

На период 2000- 2030 годов, на роль вероятного и главного Волюнтариста, претендует  В.В., который игнорирует все естественные законы экономического развития государства и общества, вручную проводящий экономические реформы, насильственно игнорируя законы капитализма, переоценка и большое участие государства в рыночной экономике, уничтожения среднего класса в стране.

Пример истории Волюнтаризма

Римский император Калигула, будучи деспотом и жестоким диктатором, явно проявлял Волюнтаристские наклонности. Его потуги надругаться над экономическими законами вполне понятны: он требовал к себе отношения, как к Богу.
Расточительный, падкий до всякого рода роскоши, Калигула вконец разорил государственную казну. И тогда самонадеянный правитель решил, что поправить дела можно очень просто. Он приказал собрать на морском побережье обычные ракушки и объявил их деньгами. Но даже самый могущественный властелин не может по своему хотению «придумать» деньги. Раковины Калигулы не имели ценности, их никто не брал, и затея кончилась крахом.

волюнтаризм — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. волюнтари́зм волюнтари́змы
Р. волюнтари́зма волюнтари́змов
Д. волюнтари́зму волюнтари́змам
В. волюнтари́зм волюнтари́змы
Тв. волюнтари́змом волюнтари́змами
Пр. волюнтари́зме волюнтари́змах

во-люн-та-ри́зм

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -волюнтар-; суффикс: -изм [Тихонов, 1996].

Произношение

 • МФА: ед. ч. [vəlʲʊntɐˈrʲizm]  мн. ч. [vəlʲʊntɐˈrʲizmɨ]

Семантические свойства

Значение
 1. филос. идеалистическое направление в философии, приписывающее божественной или человеческой воле основную роль в развитии природы и общества ◆ Волюнтаризм и иррационализм пасуют перед малым разумом, перед рассудком, и ограничивают его господство лишь тёмной, иррациональной волей. Н. А. Бердяев, «Философия свободы», 1911 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Конечно, нет никакого сомнения, что волюнтаризм Хомякова относится к космосу, к тварному бытию, т. е. не ведёт нас к абсолютированию мира, т. е. к пантеизму. В. В. Зеньковский, «История русской философии», 1948 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
 2. психол. признание воли, а не разума, решающим фактором психической жизни ◆ Яркой фигурой в истории страны он стал благодаря двум чертам своего характера — бонапартизму и волюнтаризму.
 3. полит. субъективистские решения, игнорирующие объективно существующие условия и закономерности развития чего-либо ◆ Процесс созидания — дело живое, оно не терпит авторского волюнтаризма, предвзятости, следования намеченной схеме. Э. А. Рязанов, «Подведённые итоги», 2000 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ В последующие за переворотом годы многие, если в разговоре упоминался Хрущёв, начинали поноси́ть его за волюнтаризм, и некоторые наверняка искренне. Константин Феоктистов, «Траектория жизни», 2000 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы
 1. ?
 2. ?
 3. ?
Антонимы
 1. ?
 2. ?
 3. ?
Гиперонимы
 1. ?
 2. ?
 3. ?
Гипонимы
 1. ?
 2. ?
 3. ?

Родственные слова

Этимология

Происходит от англ. voluntarism «волюнтаризм», от voluntary «добровольный; произвольный», из лат. voluntarius «добровольный, действующий по своей воле», далее из voluntas «воля, желание, хотение», далее из volo «хотеть, желать» (восходит к праиндоевр. *wel-/*wol- «нравиться»).

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Перевод

Библиография

Морфологические и синтаксические свойства

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. волюнтари́зм волюнтари́зми
Р. волюнтари́зма волюнтари́змів
Д. волюнтари́змові, волюнтари́зму волюнтари́змам
В. волюнтари́зм волюнтари́зми
Тв. волюнтари́змом волюнтари́змами
М. волюнтари́змі волюнтари́змах
Зв. волюнтари́зме* волюнтари́зми*

во-люн-та-ри́зм

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: .

Произношение

Семантические свойства

Значение
 1. волюнтаризм (аналогично русскому слову) ◆ Розчарувавшися після дев’ятсот п’ятого року в революції та в домінуючій ролі мас, Петлюра вважав себе тепер прихильником та послідовником ідей волюнтаризму й ірраціоналізму: сповідав суб’єктивний ідеалізм та визнавав примат індивідуума. — Разочаровавшись после девятьсот пятого года в революции и в доминирующей роли масс, Петлюра считал себя теперь сторонником и последователем идей волюнтаризма и иррационализма: исповедовал субъективный идеализм и признавал примат индивидуума. Смолич Юрій, «Мир хатам, війна палацам», 2009 г. (цитата из Корпуса текстов украинского языка, см. Список литературы)
Синонимы
Антонимы
Гиперонимы
Гипонимы

Родственные слова

Ближайшее родство

Этимология

Происходит от англ. voluntarism «волюнтаризм», от voluntary «добровольный; произвольный», из лат. voluntarius «добровольный, действующий по своей воле», далее из voluntas «воля, желание, хотение», далее из volo «хотеть, желать» (восходит к праиндоевр. *wel-/*wol- «нравиться»).

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

Библиография

Словарный запас: ВОЛЮНТАРИЗМ — Strelka Mag

Что объединяет строительство монорельса и реформы Никиты Хрущёва?

 

ЧТО НАПИСАНО В СЛОВАРЕ

Волюнтаризм (от лат. voluntas — воля + ism) — идеалистическое направление в философии, согласно которому воля личности является определяющей основой развития общества. Волюнтаризм отрицает существование объективных законов общественного развития и причинную обусловленность общественных явлений и процессов. В области политики волюнтаризм сводится к субъективизму и субъективистскому произволу. (Краткий политический словарь под общей ред. Л. А. Оникова и Н. В. Шишлина, 1983)

 

ЧТО ГОВОРИТ ЭКСПЕРТ

Анастасия Углева — философ, доктор наук, академический директор Аспирантской школы по философским наукам НИУ ВШЭ

Волюнтаризм — одно из тех слов, которое с равным успехом может быть использовано в различных контекстах и применительно к разного рода социальным, экономическим и политическим практикам. Будучи введённым в научный оборот в 1883 году немецким социологом Фердинандом Тённисом в значении «произвольные решения» (voluntarismus), оно сразу приобрело как позитивные, так и негативные коннотации.

В философском словаре термин «волюнтаризм» отражает суть идеалистических направлений (от Августина Блаженного до Артура Шопенгауэра, Фридриха Ницше и Анри Бергсона), основанных на представлении о воле — божественной, стихийной, иррациональной, мировой или свободной индивидуальной — как основе мироздания. В этом смысле волюнтаризм нередко порождает пессимизм по отношению к миру: с одной стороны, к миру, в котором доминируют иррациональные и неподвластные человеку силы, с другой — к миру субъективной воли, которая обесценивает устойчивые социальные структуры.

В психологии волюнтаризм характеризует позицию, когда воля общества или человека преобладает над иными психическими явлениями и процессами (Вильгельм Вундт, Гуго Мюнстерберг). Это значит, что человек способен самостоятельно определять свои цели и способы их достижения, основываясь на личных убеждениях. Тут свобода воли рассматривается как конститутивная способность к самоопределению личности, которая осознаёт собственную ответственность за свои намерения и поступки (Р. Кейн).

В современной социальной и политической практике употребление термина «волюнтаризм» обычно не имеет ничего общего с концептуально обоснованными философским или психологическим понятиями. Здесь волюнтаризм — синоним «игры без правил» или «субъективизма», когда одна личность навязывает другим свою волю, не учитывая реалии общественной жизни и не придавая значения объективным законам истории и природы. Скажем, деятельность руководителя, не считающегося с интересами своих подчинённых и игнорирующего обстоятельства их жизни, — это волюнтаризм. Когда руководство компании принимает решение о выбросе экологически небезопасных отходов в атмосферу без учёта мнения экспертов — это также проявление волюнтаризма. Строительство экономически неоправданной монорельсовой дороги во времена Юрия Лужкова или государственная поддержка скандальных строек в черте города, которые не только нарушают права жителей, но и начинаются без чёткого определения целей и стратегии развития, — это тоже волюнтаризм. Можно привести ещё массу примеров волюнтаристских решений властей, многие из которых можно назвать нерациональными, недальновидными, поспешными, а иные — несправедливыми и социально безответственными. Чего стоила только амбивалентная волюнтаристская политика и хозяйственная деятельность Никиты Хрущёва, который произвольно решал экономические вопросы, не учитывая при этом объективный характер условий и пренебрегая рекомендациями. Руководитель партии переоценил свои силы, а его преобразования носили непредсказуемый характер. Не случайно в знаменитой сцене в комедии Гайдая «Кавказская пленница» персонаж Фрунзика Мкртчяна был до глубины души оскорблён, когда герой Юрия Никулина определил его суждение как проявление «волюнтаризма».

 

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ТАК ГОВОРИТЬ ПРАВИЛЬНО

После смещения Хрущёва в Большой советской энциклопедии о нём была помещена заметка со словами: «В его деятельности имелись элементы субъективизма и волюнтаризма». Действительно, Хрущёв вёл себя непредсказуемо и во внешней, и во внутренней политике.

«Урбанизация часто носила стихийный характер, характеризовалась отсутствием планирования и волюнтаризмом в развитии».

«Правила могли предотвратить волюнтаристские решения чиновников, оградить жилую среду от необдуманных покушений и привлечь активных жителей и общественные организации к цивилизованному, а не митинговому решению градостроительных проблем».

ТАК ГОВОРИТЬ НЕПРАВИЛЬНО

Экологический волюнтаризм — это отсутствие экологического мышления, когда явления не рассматриваются с учётом воздействия человечества на природу и обратного влияния природы на людей и их хозяйство. Синонимом экологического волюнтаризма является экологический подход, который выявляет изменения в почвенно-биологических процессах и на их основе определяет почвенно-экологический контроль. (Комментарий: если экологический подход используется для объективной оценки состояния почв, чтобы определить критерии для их экологического контроля, то такой подход никак не может быть назван волюнтаристским.)

Волюнтаризм (политика) — Википедия. Что такое Волюнтаризм (политика)

Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Волюнтаризм (от англ. voluntary – добровольный)[1] — это политическая позиция, согласно которой все формы человеческого объединения должны быть добровольными настолько, насколько это возможно. Как следствие, волюнтаризм выступает против инициирования какого-либо агрессивного насилия или принуждения, что заложено в принципе ненападения. «Инициирование» в данном контексте употребляется для обозначения того, что волюнтаристы не выступают против самообороны. Волюнтаризм является формой рыночного анархизма.

Волюнтаристы определяют государственную власть, как узаконенную монополию на применение агрессивного насилия и принуждения в конкретном географическом регионе, поэтому они выступают за её полное упразднение. Большинство волюнтаристов признают право собственности, как форму естественного права, что совместимо с отказом от принуждения. Существуют также и сторонники волюнтаризма, не признающие частную собственность, они полагают, что участники сообщества могут добровольно выбрать кооперативное пользование землёй и ресурсами, не принадлежащими никому, таким образом не применяя агрессивное насилие или принуждение для заключения соглашений.

Одной из целей волюнтаризма является замена государства свободным обществомruen, в котором возможно автономное самоопределение каждого человека, и в котором союзы людей основаны на взаимном согласии. Добровольное общество — это общество без государства. Считается, что волюнтаризм, а не применение силы, является эффективным средством достижения этой цели.

Многие волюнтаристы полагают, что при добровольном обмене обе стороны, участвующие в нём, оказываются в выигрыше.

Волюнтаризм отличается отрицанием демократических процедур и инициирования насилия как средств достижения добровольного общества. Поскольку волюнтаристы рассматривают избирательную политику контрпродуктивной и аморальной, они пр

Что такое волюнтаризм.

В чем основа существования? Какая невидимая сила заставляет человека принимать те или иные решения? На эти вопросы пытаются ответить несколько поколений философов и ученых, выдвигающих самые разные взгляды. Эта статья будет считаться одной из теорий, называется волюнтаризмом. Этот термин впервые был введен в употребление немецким социологом Ф. Тённисом в 1883 году, но концепция получила развитие гораздо раньше.

Что за волюнтаризм? Это идейно-философское направление, известное как основополагающий принцип во всем волеизъявлении (от лат.Волунтас) Причиной мира, по мнению волюнтариста, была воля Бога, причина всего человеческого поведения также коренится в волевых импульсах, некоторые представители этого направления возведут в разряд абсолютных истин, космических сил. , из которого вытекают все человеческие психические процессы. Разум теперь становится второстепенной позицией, поэтому волюнтаризм — краеугольный камень иррациональной философии 19 века.

впервые сформулировал идею волюнтаризма римский философ Августин, который считал, что воля — это движущая сила души, которая побуждает людей к самопознанию, управляет всеми нашими движениями, мыслями, порождаемыми из глубин нашего сознания.Эта концепция много веков спустя получила развитие в трудах Шопенгауэра и Ницше, а также многих философов и психологов конца 19 — начала 20 веков.

Какой волюнтаризм Шопенгауэра?

По его словам, воля — это одна из составляющих мира, наряду с материей, этот импульс к жизни. Шопенгауэр выделил следующий этап формирования воли:

 1. притяжение.
 2. Магнетизм.
 3. Химия — неорганический мир.
 4. Мотивированная воля (присутствует только у людей).

Абсолютная изначальная воля агрессивна, она проявляется в неорганическом мире. Затем она врывается в живой мир и проявляет себя в поисках пищи. Воля заставляет удовлетворять новые и возникающие потребности, а также создает их. Конец, пишет философ, конец будет печальным, потому что ресурсы ограничены и невозможно разделить все поровну. Самоубийство — это всего лишь акт протеста против недовольства.

Какой волюнтаризм Ницше?

Еще одним немецким философом, внесшим вклад в развитие доктрины свободы воли, был Фридрих Ницше. Его ранние работы находились под влиянием Шопенгауэра, но позже приобрели особый оттенок. Ницше считал, что воля не объединяется, а выборка то есть в каждом живом существе свое, и все мировые процессы происходят только из-за столкновения интересов — «не было бы воли, не было бы движения; это было бы соотношение вещества номер один по отношению к другие.«Ницше Шопенгауэр заменяет« волю к жизни »« волей к власти », которую он считает главной движущей силой жизни, согласно которой, а к жизни -« толкать происшествие ».

Однако волюнтаризм — определение не чисто философские явления, часто можно услышать и оценить хозяйственную деятельность субъекта. Отечественные школы дают следующую интерпретацию:

Экономический волюнтаризм — это иррациональное принятие решений, игнорирование экологической ситуации и экономических тенденций на основе сиюминутной прихоти .

А какой волюнтаризм в представлении граждан западных держав? Здесь термин имеет положительный оттенок, их можно обозначать по воле принятия решений народа, без какого-либо внешнего давления.

Доксастический волюнтаризм | Интернет-энциклопедия философии

Доксастический волюнтаризм — это философская доктрина, согласно которой люди добровольно контролируют свои убеждения. В дебатах о доксастическом волюнтаризме философы различают два вида добровольного контроля.Первый известен как прямой добровольный контроль и относится к действиям, которые таковы, что если человек решает их выполнить, они происходят немедленно. Например, человек имеет прямой добровольный контроль над тем, думает ли он или она о своей любимой песне в данный момент. Второй известен как косвенный добровольный контроль и относится к действиям, которые, хотя человеку не хватает прямого добровольного контроля над ними, он или она может вызвать их, если он или она решит выполнить некоторое количество других, промежуточных действий. .Например, человек, не обученный музыке, имеет косвенный и произвольный контроль над тем, сыграет ли он или она мелодию на скрипке. В соответствии с этим различием между двумя видами произвольного контроля философы различают два вида доксастического волюнтаризма. Прямой доксастический волюнтаризм утверждает, что люди имеют прямой добровольный контроль по крайней мере над некоторыми из своих убеждений. Косвенный доксастический волюнтаризм , однако, предполагает, что люди имеют косвенный добровольный контроль по крайней мере над некоторыми из своих убеждений, например, путем проведения исследований и оценки доказательств.

Эта статья предлагает вводное объяснение природы веры, природы добровольного контроля, причин консенсуса относительно косвенного доксастического волюнтаризма, причин разногласий относительно прямого доксастического волюнтаризма и практических последствий дебатов о доксастическом волюнтаризме в этика, эпистемология, политическая теория и философия религии.

Содержание

 1. Введение
 2. Косвенный доксастический волюнтаризм
 3. Прямой доксастический волюнтаризм
  1. Аргументы против прямого доксастического волюнтаризма
   1. Классический аргумент
   2. Аргумент эмпирического убеждения
   3. Аргумент о преднамеренных действиях
   4. Аргумент условной инвалидности
  2. Аргументы в пользу прямого доксастического волюнтаризма
   1. Аргумент наблюдаемой способности
   2. Аргумент аналогии действия
 4. Значение: этическое, эпистемологическое, политическое и религиозное
 5. Заключение
 6. Ссылки и дополнительная информация

1.Введение

Центральный вопрос в дебатах о доксастическом волюнтаризме — это отношения между желанием и приобретением убеждений. С этим центральным вопросом обязательно связаны два других важных вопроса: природа веры и природа воли, или, более конкретно, природа добровольного контроля. Чтобы обеспечить базовую основу для понимания центральной проблемы, давайте начнем с разъяснения каждой из этих связанных проблем.

Во-первых, давайте сделаем предварительное и обязательно беглое пояснение о природе веры.Рассмотрим свой собственный случай. Предполагая, что вы похожи на большинство людей, вы верите множеству разных вещей. Среди различных вещей, в которые вы верите, есть ли одна из них, что сумма тридцать семь и три равна сорока? Если все прошло хорошо, пока вы читали этот вопрос и отвечали на него, происходили две вещи: (i) вы поняли предложение , сумма тридцати семи и трех составляет сорок — то есть, оно сразу появилось у вас в голове, вы понял это, и вы активно его рассматривали и т. д. — и (ii) вы ответили утвердительно.В свете таких примеров философы традиционно характеризовали природу веры следующим образом. Сказать, что человек верит в предложение, — значит сказать, что в данный момент человек понимает и подтверждает предложение. Именно в этом смысле Августин утверждает: «Верить — это не что иное, как мыслить с согласия» (Августин, De Praedestione Sanctorum , v; ср. Aquinas, Summa Theologicae II-II, Q.2, a. 1. ; Descartes, Meditations IV, Principles of Philosophy I.34; Russell 1921. Подробное обсуждение природы согласия см., Например, Newman 1985.).

Эта традиционная характеристика — разумная отправная точка для понимания природы веры, но она, по крайней мере, неполная. Чтобы понять, почему, подумайте о своем собственном опыте рассмотрения поднятого выше вопроса. Как до, так и после рассмотрения вопроса, предложение , сумма тридцати семи и трех составляет сорок , не присутствовало в вашем уме ни непосредственно, ни в том, что вы активно обдумывали.Тем не менее, вы все еще в это верили и все еще верите. В этом отношении вы похожи на большинство других людей. На самом деле, есть некоторые утверждения, в которые люди верят, и о которых они думают в настоящее время, и другие, в которые они верят, которые они сейчас не , а . Чтобы объяснить этот факт, давайте внесем поправки в традиционную характеристику веры. Сказать, что человек верит в какое-то предложение, значит сказать, что в данный момент он либо

i) понимает и подтверждает предложение, или

ii) склонен понять и подтвердить предложение (см.Audi 1994, Цена 1954, Ryle 2000, Scott-Kakures 1994, Schwitzgebel 2002).

Как и следовало ожидать, существует ряд тонких и противоречивых вопросов, касающихся природы веры, которые можно было бы поднять на этом этапе, и рассмотрение таких вопросов, безусловно, было бы важным для разработки полной теории доксастического волюнтаризма. Однако этого исправленного описания веры должно быть достаточно для нашего вводного обсуждения.

Во-вторых, сделаем предварительное и, опять же, обязательно поверхностное, пояснение природы произвольного контроля.Найдите минутку, чтобы визуализировать Белый дом или вообразить мелодию своей любимой песни. Такая умственная деятельность несложна. Предполагая, что ваши умственные способности функционируют должным образом, если вы решите выполнить эти действия, они произойдут немедленно. Это вещи, которые у вас есть, мы назовем это прямым добровольным контролем . Однако предположим, что вы хотите научиться играть определенную песню на музыкальном инструменте, на котором вы в данный момент не обучены, или произносить определенную фразу на иностранном языке, на котором вы в настоящее время не говорите.Вы не приобретете эти способности сразу после того, как захотите. Скорее, вам придется принять участие в серии действий (например, посещать уроки, практиковаться и т. Д.), Которые в конечном итоге приведут к приобретению вами этих способностей. Итак, у вас нет прямого добровольного контроля над тем, можете ли вы играть на музыкальном инструменте или выучить иностранный язык. Тем не менее, приобретение таких способностей — это то, чем вы хотите заниматься. Таким образом, это то, над чем у вас есть форма произвольного контроля, а именно то, что мы будем называть косвенным добровольным контролем .

Как и в случае с природой веры, здесь можно поднять ряд тонких и противоречивых вопросов, касающихся природы добровольного контроля, и рассмотрение таких вопросов, несомненно, будет важно для разработки полной теории доксастического волюнтаризма. (Соответствующее обсуждение этих вопросов см., Например, в Alston 1989, Steup 2000, Nottelmann 2006.) Тем не менее, этого различия между прямым и косвенным добровольным контролем должно быть достаточно для нашего вводного обсуждения.

В соответствии с этим различием между прямым и косвенным добровольным контролем философы различают прямой доксастический волюнтаризм и косвенный доксастический волюнтаризм . Первый заинтересован в том, чтобы ответить на вопрос: до какой степени, если таковая имеется, люди имеют прямой добровольный контроль над своими убеждениями? Последний заинтересован в ответе на вопрос: в какой степени, если таковая имеется, люди имеют косвенный, добровольный контроль над своими убеждениями? Поскольку споры о косвенном доксастическом волюнтаризме менее спорны, давайте сначала рассмотрим его.

2. Косвенный доксастический волюнтаризм

Верен ли косвенный доксастический волюнтаризм? Рассмотрим следующие случаи. Во-первых, предположим, что вы входите в темную комнату, но в ней есть рабочий свет, который можно включить, щелкнув выключателем на стене. Когда вы входите в комнату, вы полагаете, что согласно предложению свет в комнате выключен . Однако вы понимаете, что можете изменить свое убеждение, щелкнув выключатель, поэтому вы щелкаете выключателем. Загорается свет, и впоследствии вы полагаете, что предложение : свет в комнате находится на .Во-вторых, предположим, что обычно надежный друг говорит вам, что Пол Дэвид Хьюсон — один из самых популярных певцов всех времен. Вы понятия не имеете, кто этот парень Хьюсон, но вы хотели бы знать, следует ли вам доверять своему другу и, следовательно, верить утверждению Пол Дэвид Хьюсон — один из самых популярных певцов всех времен . Итак, вы проводите небольшое исследование и обнаруживаете, что Пол Дэвид Хьюсон — официальное имя невероятно популярного солиста ирландской рок-группы U2. Следовательно, вы приходите к выводу, что Пол Дэвид Хьюсон — один из самых популярных певцов всех времен.Таким образом, существует как минимум два случая, когда кто-то косвенно и добровольно контролирует свои убеждения.

Эти случаи, однако, не уникальны. Первый показывает, что люди имеют косвенный добровольный контроль над тем, поверят ли они какому-либо предложению, если они имеют добровольный контроль над доказательствами, подтверждающими или опровергающими это предположение. Второй пример показывает, что люди имеют косвенный и добровольный контроль над тем, будут ли они верить многим утверждениям, при условии, что они могут обнаружить доказательства, подтверждающие или опровергающие эти утверждения, что они предпочитают искать эти доказательства и что они формируют свои убеждения в соответствии с доказательствами.

Значение подобных случаев широко признано участниками дискуссии о доксастическом волюнтаризме. (Обобщение таких случаев см., Например, в Alston 1989, Feldman 2001.) Фактически, они настолько широко признаны, что философы, кажется, достигли консенсуса по одному аспекту дискуссии, признав, что косвенный доксастический волюнтаризм верен. В свете этого консенсуса, они сосредоточены большую часть своего внимания на более спорный вопрос прямого doxastic добровольности, к которому мы теперь переходим.

3. Прямой доксастический волюнтаризм

Верен ли прямой доксастический волюнтаризм? В этом вопросе философы разделились. Многие утверждают, что это не так, но некоторые утверждают, что это так. Однако перед каждой позицией стоят важные задачи. Рассмотрим подробнее наиболее влиятельные аргументы и контраргументы, начиная с аргументов против прямого доксастического волюнтаризма.

а. Аргументы против прямого доксастического волюнтаризма

и. Классический аргумент

Бернард Уильямс (1970) предлагает два аргумента против прямого доксастического волюнтаризма.Назовите первый «классический аргумент», поскольку это, возможно, locus classicus дебатов. Назовите второй «аргументом эмпирического убеждения», поскольку понятие эмпирического убеждения является его существенной чертой.

Классический аргумент гласит: если бы люди могли верить предложениям по своему желанию, они могли бы судить о предложениях как истинных независимо от того, думали ли они, что предложения действительно верны. Более того, они будут знать, что у них есть эта сила, то есть способность формировать суждение относительно предложения, независимо от того, считали ли они его истинным.Например, прямой доксастический волюнтаризм, по-видимому, подразумевает, что в этот самый момент Патти могла сформировать убеждение, что Освальд убил Кеннеди, независимо от того, считает ли она в этот самый момент истинным или ложным утверждение Освальд убил Кеннеди . Более того, если прямой доксастический волюнтаризм верен, то кажется, что Патти знала бы, что она имеет право вынести суждение относительно предложения Освальд убил Кеннеди независимо от того, считает ли она это утверждение истинным.Это явление, однако, противоречит природе веры по следующей причине. Если человек считает, что утверждение истинно, то он или она будут удивлены (или испытают некоторую связанную форму когнитивного диссонанса), обнаружив, что утверждение ложно. Точно так же, если человек считает, что утверждение ложно, он или она будут удивлены (или испытают некоторую связанную форму когнитивного диссонанса), обнаружив, что утверждение истинно. Например, если Патти считает, что Освальд убил Кеннеди, то она испытает некоторую форму когнитивного диссонанса, обнаружив, что К.И.А. Кеннеди убили оперативники. Точно так же, если Патти считает, что Освальд не убивал Кеннеди, то она испытает некоторую форму когнитивного диссонанса, когда обнаружит, что это сделал он. Таким образом, люди не могли всерьез думать об убеждениях, которые они намеревались приобрести по своему желанию , как об убеждениях — таких как вещи, которые «претендуют на представление реальности». Таким образом, продолжает Уильямс,

Что касается веры, я не мог знать — или, если все это нужно делать с полным сознанием, даже подозревать, — что я приобрел ее по своей воле.Но если я могу приобретать убеждения по своему желанию, я должен знать, что я на это способен; и мог ли я знать, что я способен на этот подвиг, если в отношении каждого такого подвига, который я совершал, я обязательно должен был верить, что он не имел места? (1970, 108)

Уильямс предполагает, что ответ на его риторический вопрос ясен: «нет». Отсюда следует, что такой человек не мог бы знать, что он или она способен приобретать убеждения по своему желанию и, следовательно, что такой человек не может приобретать убеждения по своему желанию.Следовательно, предполагает Уильямс, прямой доксастический волюнтаризм — это не просто ложь; скорее это концептуально невозможно (1970, 108).

Критики, однако, утверждают, что «Классический аргумент» имеет по крайней мере три серьезных недостатка. Во-первых, они предполагают, что существует разница между приобретением веры и фиксацией веры. По крайней мере, возможно, что в какой-то момент человек может в полном сознании приобрести убеждение относительно предложения просто из практических соображений, независимо от истинности предложения.Однако, как только человек сделает это, он или она может воспринять свидетельство в пользу предложения иначе, чем раньше — так, что он или она придет к восприятию некоторого факта, который ранее казался ужасным свидетельством в пользу утверждения, как неопровержимое свидетельство в пользу утверждения. . В этом случае убеждение человека будет фиксированным по теоретическим причинам, связанным с истинностью предложения. Таким образом, человек может воспринимать свое предыдущее положение как своего рода доксастическую слепоту, при которой он или она не может распознать свидетельство того, чем действительно является , а именно неопровержимое свидетельство.Следовательно, возможно, что в какой-то момент человек мог бы в полном сознании приобрести веру независимо от истинности предложения, а в следующий момент рассматривать свою веру как веру и полагать, что его или ее ее вера была приобретена по собственному желанию всего мгновение назад. Таким образом, критики приходят к выводу, что классический аргумент терпит неудачу (см. Johnston 1995, 438; Winters 1979, 253; см. Также Scott-Kakures 1994).

Во-вторых, они утверждают, что человек может знать, в общем, что он или она имеет способность приобретать убеждения по своему желанию, не зная, что какое-либо конкретное убеждение было приобретено по желанию.Джонатан Беннет прекрасно иллюстрирует это возражение с помощью мысленного эксперимента с участием группы вымышленных персонажей, называемых «Credamites». По рассказу Беннета,

Credam — это сообщество, каждый из членов которого может быть немедленно побужден к приобретению веры. Это случается не часто, потому что они не часто думают: «Я не верю, что p , но было бы хорошо, если бы я верил». Тем не менее, такие мысли приходят к ним время от времени, и некоторые из них приводит к тому, что человек поддается искушению и сам хочет иметь желаемую веру.[…] Когда кредамит получает такое убеждение, он забывает, что именно так он пришел к этому. Вера всегда та, которую он поддерживал и думал, что имеет некоторые доказательства в ее пользу; хотя в прошлом он оценивал контрдоказательства более высоко, он мог разумно склониться к другому пути. Когда он хочет, чтобы он поверил, вот что происходит: он хочет найти другую сторону более вероятной. Добившись успеха, он забывает, что сам хотел этого. (1990, 93)

Чтобы более четко понять, как сторонники Беннета могут осуществлять прямой добровольный контроль над своими убеждениями, рассмотрим конкретный (гипотетический) случай.Предположим, что есть кредамитка, которая очень больна и считает возможным, но менее вероятным, что она выздоровеет от своей болезни. Тем не менее, ее шансы на выздоровление увеличатся, если она поверит, что выздоровеет от болезни, и осознает эту связь между своими убеждениями и своей болезнью. Таким образом, как и любой рациональный Credamite, она просто предпочитает верить, что выздоровеет, и, следовательно, забывает, что она сама пожелала сформировать это убеждение. Таким образом, мысленный эксперимент Беннета предполагает, что, вопреки утверждениям Уильямса, могут существовать существа, которые обладают способностью формировать убеждения по своему желанию, решают использовать эту способность в конкретном случае и сразу же забывают, что они использовали свои способности в этом случае ( см. также Scott-Kakures 1994, 83; Winters 1979, 255).Таким образом, он и сочувствующие критики заключают, что классический аргумент не работает.

В-третьих, они утверждают, что человек может обладать способностью, не зная, что он или она обладает этой способностью (см., Например, Winters 1979, 255). Таким образом, человек может обладать способностью приобретать убеждения по своему желанию, даже если он не может знать, что он или она обладает такой способностью. Следовательно, заключают критики, классический аргумент не работает.

ii. Аргумент эмпирического убеждения

Аргумент эмпирического убеждения против прямого доксастического волюнтаризма состоит в следующем.У человека может быть эмпирическое убеждение относительно предложения, только если оно истинно и органы восприятия человека работают правильно, чтобы вызвать убеждение. Например, женщина может иметь эмпирическое убеждение, скажем, что стены в ее офисе белые , только если стены в ее офисе на самом деле белые и ее глаза работают правильно, чтобы вызвать такое убеждение. В случаях, когда мы по собственному желанию верим в эмпирические вещи, «не было бы никакой регулярной связи между окружающей средой, восприятием» и верой.Таким образом, вера по собственному желанию не удовлетворяет необходимым условиям «эмпирической веры». Следовательно, верить в эмпирические данные по собственному желанию невозможно (Williams 1970, 108).

Критики предполагают, что есть по крайней мере две проблемы с аргументом эмпирического убеждения. Во-первых, люди верят во всевозможные вещи об эмпирических вещах, которые не вызваны существующим положением вещей и их органами восприятия, функционирующими должным образом (ср. Bennett 1990, 94-6). Например, можно было бы поверить, что башня на расстоянии круглая, потому что она кажется круглой тому, чьи органы восприятия функционируют должным образом, — даже если на таком расстоянии квадратные башни кажутся круглыми.Следовательно, этот аргумент, кажется, основан на ложной предпосылке. Во-вторых, даже если бы этот аргумент был здравым, он показал бы только то, что люди не могут поверить некоторым предложениям. Следовательно, утверждают критики, даже если бы аргумент эмпирического убеждения был здравым, он показал бы только то, что определенные убеждения не находятся в пределах произвольного контроля, а не то, что прямой доксастический волюнтаризм ложен, не говоря уже о концептуальной невозможности.

Проблема, однако, может показаться просто предположением Вильямса о том, что человек может иметь эмпирическое убеждение относительно предложения , только если это утверждение истинно .Однако сторонники аргумента эмпирического убеждения могут отвергнуть это утверждение и предложить пересмотренную версию аргумента. Фактически, Луис Пойман предложил такой аргумент, который звучит следующим образом (Пойман 1999, 576-9). Приобретение веры — это обычно событие, в котором мир навязывает себя предмету. Событие, в котором мир навязывает себя субъекту, не является тем, что субъект делает или выбирает. Следовательно, обретение веры обычно не является тем, что субъект делает или выбирает.

Критики, однако, утверждают, что есть как минимум две проблемы с версией аргумента Поймана.Во-первых, они утверждают, что люди действительно имеют некоторую прямую форму добровольного контроля над своими убеждениями, которые они формируют в свете сенсорного опыта. Например, у кого-то может быть очень сильный сенсорный опыт, предполагающий, что существует внешний мир, и, тем не менее, не судить о существовании внешнего мира. Скорее, можно было бы приостановить суждение по этому поводу (см., Например, первую медитацию Декарта). Точно так же кто-то вроде Джона Нэша, профессора Массачусетского технологического института и Принстона, изображенного в «Прекрасном разуме», может иметь очень сильный сенсорный опыт, как если бы он или она находился в присутствии другого человека, и, тем не менее, не судит , что он или она она находится в присутствии другого человека.Скорее, такой человек может судить, что он или она один и что чувственный опыт — это галлюцинация. Таким образом, заключают критики, даже если люди не могут контролировать информацию, предоставляемую им своими чувствами, они могут контролировать, верят ли они (так сказать) «тому, что говорят им их чувства». Во-вторых, они утверждают, что, как и первоначальная версия аргумента Уильямса, переработанная версия Поймана в лучшем случае продемонстрирует, что люди не могут поверить некоторым утверждениям.Таким образом, они приходят к выводу, что это не демонстрирует, что прямой доксастический волюнтаризм ложен, не говоря уже о концептуальной невозможности.

iii. Аргумент о преднамеренных действиях

Дион Скотт-Какурес (1994) предлагает другой вид аргумента, который пытается показать, что прямой доксастический волюнтаризм концептуально невозможен. Аргумент использует анализ природы намеренных действий, чтобы предположить, что прямой доксастический волюнтаризм невозможен. Это происходит следующим образом. Если прямой доксастический волюнтаризм верен, то вера — это действие, которое находится под прямым добровольным контролем людей.Более того, любое действие, которое находится под прямым добровольным контролем человека, направляется и контролируется намерением. Например, управление автомобилем через сигнал левого поворота — это действие, которое находится под прямым добровольным контролем, и это действие, которое направляется и контролируется намерением повернуть налево. Однако обретение веры — это другое дело. Это, по самой своей природе, , а не вид действия, которым можно руководить и контролировать с помощью намерения. Таким образом, обретение веры не находится под прямым добровольным контролем человека.Следовательно, прямой доксастический волюнтаризм концептуально невозможен.

Критическая посылка в аргументе — утверждение, что приобретение веры по самой своей природе не является видом действия, которым можно руководить и контролировать с помощью намерения. Но почему мы должны думать, что , что утверждение верно? Предположим, кто-то хочет сформировать убеждение по своему желанию. Возьмем частный случай. Предположим, Дэйв хочет заставить себя поверить в то, что Бог существует. По словам Скотта-Какуреса, проблема в том, что у Дэйва есть определенный взгляд на мир, который включает в себя другие его убеждения, его желания и т. Д., и эта перспектива несовместима с верой Дэйва в существование Бога. Таким образом, пока Дэйв придерживается этой точки зрения, он не может сформировать намерение, которое могло бы успешно направлять и контролировать акт веры в существование Бога. Однако эта проблема характерна не только для Дэйва. Любой человек, который хочет заставить себя поверить в предложение, сталкивается с тем же препятствием. Взгляд человека на мир не позволит ему или ей сформировать намерение, совместимое с убеждением, которое он или она хочет сформировать.Следовательно, до тех пор, пока человек придерживается этой точки зрения, для него или нее просто невозможно сформировать намерение, которое могло бы направлять и контролировать действие желания себя поверить. Следовательно, приобретение веры по самой своей природе не является видом действия, которым можно руководствоваться и контролировать с помощью намерения.

Критики, однако, предполагают, что точка зрения человека, который пытается поверить по своему желанию, может быть совместима с утверждением, которому он или она пытается верить (Radcliffe 1997).Они рассуждают следующим образом. Рассмотрим случай Дэйва. Из-за своего изолированного прошлого он может игнорировать как стандартные аргументы за, так и стандартные аргументы против существования Бога. Тем не менее, он мог бы понять суждение , что Бог существует , и пожелать верить ему в прагматических целях. Например, чтение Паскаля Pensées могло убедить его в том, что потенциальные выгоды от веры в существование Бога перевешивают потенциальные недостатки неверия в существование Бога.С этой точки зрения у него может сформироваться намерение по желанию приобрести веру в существование Бога; однако ничто в перспективе, которая порождает его намерение, несовместимо с верой в существование Бога. Следовательно, точка зрения, с которой Дейв формирует свое намерение верить в существование Бога, не обязательно несовместима с верой в существование Бога. Более того, случай Дэйва не уникален. Другие люди могут оказаться в подобных обстоятельствах. Таким образом, в тот момент, когда человек пытается обрести веру по своему желанию, его или ее точка зрения может быть совместима с утверждением, которому он или она хочет верить.Следовательно, заключают критики, аргумент Скотта-Какуреса не может показать, что прямой доксастический волюнтаризм концептуально невозможен.

iv. Аргумент условной инвалидности

Некоторые философы, такие как Эдвин Керли, утверждают, что независимо от того, является ли прямой доксастический волюнтаризм концептуально невозможным, он ложен. Керли, в частности, утверждает следующее (1975, 178). Если прямой доксастический волюнтаризм истинен, то люди должны иметь возможность поверить по крайней мере тем утверждениям, свидетельства которых не являются убедительными.Давайте проверим это учение эмпирически. Рассмотрим недавние метеорологические условия на Юпитере. У нас нет убедительных доказательств, подтверждающих или опровергающих предположение , пролившееся три часа назад на Юпитере , так что это утверждение, по которому мы должны иметь возможность сформировать убеждение по своему желанию. Керли, однако, предполагает, что он не может сформировать представление о предложении, и предполагает, что его читатели не могут этого сделать, если только они не имеют разительно отличающегося от него ума. Таким образом, предполагает он, существует по крайней мере один (и, вероятно, много других) четких контрпримеров к утверждению, что люди имеют прямой добровольный контроль над своими убеждениями.Следовательно, он предполагает, что независимо от того, является ли прямой доксастический волюнтаризм концептуально невозможным, он ложен.

Критики могут согласиться с тем, что этот аргумент, кажется, преуспевает в демонстрации того, что есть предложения, в отношении которых мы стоим, как Буриданова задница, неспособные сделать выбор между нашими вариантами — в данном случае подтвердить или опровергнуть предложение. Однако они утверждали бы, что успех аргумента ограничен и что он показывает, самое большее, что существует или суждения, в отношении которых люди не имеют прямого добровольного контроля (ср.Райан 2003, 62-7). Следовательно, заключают они, этот аргумент не показывает, что прямой доксастический волюнтаризм ложен.

г. Аргументы в пользу прямого доксастического волюнтаризма

и. Аргумент наблюдаемой способности

Согласно Карлу Гине, существует ряд случаев, когда люди могут захотеть верить определенным утверждениям при условии, что их доказательства относительно этих утверждений неубедительны (2001, 64-5; ср. Ryan 2003, 62-7). Он предлагает ряд примеров. Давайте рассмотрим два.Первый предполагает, что человек решает поверить предложению, чтобы перестать волноваться. Сценарий следующий:

Перед тем, как Сэм ушел в свой офис этим утром, Сью попросила его принести из его офиса конкретную книгу, которую ей нужно использовать для подготовки своей лекции на следующий день, по дороге домой. Позже Сью задается вопросом, не забудет ли Сэм об этом. принеси книгу. Она вспоминает, что он иногда, хотя и не часто, забывает такие вещи. Но, учитывая мысль, что ее постоянные сомнения, не забудет ли он принести книгу, заставит ее беспокоиться весь день, она решает перестать беспокоиться и решает верить, что он не забудет принести книгу, которую она хотела.

Второй — это поездка, которую совершили Жине и его жена. Он говорит,

Мы начали путешествие на машине, и в 50 милях от дома моя жена спрашивает меня, запер ли я входную дверь. Кажется, я помню это, но у меня нет четкого, подробного, уверенного воспоминания о запирании этой двери (и я знаю, что мои нечеткие, неуверенные воспоминания иногда ошибались). Но, учитывая большое неудобство повернуть назад, чтобы убедиться в нежелательности беспокоиться об этом, продолжая продолжать, я решаю продолжить и считаю, что заблокировал его.

Согласно Жине, человек решает поверить предложению, когда он или она делает ставку на истинность предложения, где «ставка на что-то» на истинность предложения понимается следующим образом:

Принимая решение о совершении действия, человек сделал ставку на то, что определенное предложение, p. , было истинным тогда и только тогда, когда, принимая решение о выполнении действия, человек считал, что выполнение действия было (все учитывая обстоятельства) по крайней мере так же хорошо, как и другие варианты, доступные ему или ей, тогда и только тогда, когда предложение p было истинным.

Таким образом, по мнению Жине, решив не напоминать Сэму о необходимости принести нужную ей книгу, Сью сделала ставку на истинность предложения . Сэм принесет книгу и, следовательно, решила поверить, что Сэм принесет ее. Если бы Сью решила напомнить Сэму принести нужную ей книгу, Сью сделала бы ставку на истинность предложения . Сэм не принесет книгу и, следовательно, решила поверить, что Сэм не принесет ее. Таким образом, по словам Жине, Сью могла решить поверить, что Сэм принесет книгу или что Сэм не принесет книгу.Точно так же, решив продолжить свое путешествие, не беспокоясь, Гине сделал ставку на истинность предложения . Я запер дверь и, следовательно, решил поверить, что он запер дверь. Если бы Гине решил съехать с дороги, чтобы позвонить и попросить своего соседа проверить входную дверь Жине, то Гине сделал бы ставку на истинность предложения . Я не запирал дверь и, следовательно, решил поверить, что он не запирал дверь. Таким образом, по мнению Жине, он мог решить поверить в то, что он действительно запирал дверь или что он не запирал дверь.Следовательно, прямой доксастический волюнтаризм — это тезис, описывающий наблюдаемые способности, которыми обладают люди.

Жине, несомненно, кажется правым, отмечая, что люди имеют опыт, в котором они (по крайней мере умеренно) обеспокоены истинностью некоторого предложения, когда доказательства, которые у них есть для утверждения, неоднозначны, и они смягчают свое беспокойство, выбирая действовать так, как если бы предложение верно (или ложно). Таким образом, чтобы опровергнуть аргумент Жине, критикам пришлось бы показать, что в таких случаях люди принимают решение не верить .Но как еще можно описать такие случаи? Если такие люди не решаются верить, то что они решают делать? Беглый обзор философской литературы о природе веры предлагает два возможных ответа. Во-первых, кто-то мог бы опровергнуть аргумент Жине, показав, что дела, на которые ссылается Жине, — это случаи не веры утверждению, а случаи принятия предложения . Согласно этой линии опровержения, человек понимает предложение и решает действовать так, как если бы оно истинно для некоторой практической цели, но (в отличие от случаев веры) человек не подтверждает и не отрицает предложение (см., Например, Buckareff 2004; ср.Bratman 1999; Коэн 1989, 1992). Во-вторых, кто-то мог бы опровергнуть аргумент Жине, показав, что дела, на которые он ссылается, — это случаи , а не веры в предложение, а случаи, когда действует так, как если бы утверждение истинно (см., Например, Alston 1989 , 122-7; ср. Steup 2000). Согласно этой второй линии опровержения, человек решает действовать так, как если бы предложение истинно для некоторых практических целей, независимо от того, понимает ли человек это утверждение, и от того, подтверждает ли он или она, отрицает или приостанавливает суждение о предложение.(Связанное обсуждение другого дела Жине см. В Nottelmann 2006.)

и. Аргумент аналогии действия

Джеймс Монтмарке предлагает следующий аналогичный аргумент в пользу прямого доксастического волюнтаризма (1986, 49). «Идеи действия играют роль в определении действия, аналогичную той роли, которую играют причины истинного мышления в определении убеждений». Следовательно, если контролирующее влияние причин на действия совместимо с произвольностью действия, то же самое верно и в отношении влияния причин истинного мышления на убеждения.Управляющее влияние причин на действия совместимо с добровольностью действия. Следовательно, контролирующее влияние причин на убеждения совместимо с их добровольностью. Следовательно, прямой доксастический волюнтаризм не более проблематичен, чем волюнтаризм в отношении других действий людей, и, поскольку мы считаем волюнтаризм верным по отношению к другим действиям людей, мы также должны рассматривать прямой доксастический волюнтаризм как истинный. (Обсуждение связанных аргументов см., Например, в Nottelmann 2006, Ryan 2003, Steup 2000.)

С учетом того, что выводы обоснованы, есть две линии возражений, открытых для возможного опровержения. Во-первых, можно было бы опровергнуть этот аргумент, показав, что существует значительная разница между ролью, которую причины играют в определении действий, и той ролью, которую они играют в определении убеждений. Например, можно было бы опровергнуть аргумент Монмарке, если бы можно было показать, что существует проблема с аналогией, от которой это зависит: контролирующее влияние причин на действия связано с добровольностью действия, поскольку контролирующее влияние причин на убеждение связано с добровольностью. веры.Что же плохого в этой аналогии? Одна из возможностей состоит в том, что контролирующему влиянию причин на действия людей часто можно противостоять, в отличие от контролирующего влияния причин на убеждения людей. Например, кажется логичным, что человек сказал бы: «У меня есть неопровержимые доказательства того, что мне не следует курить, но я все равно курю». Однако есть ли смысл для человека утверждать, что у него есть неопровержимые доказательства того, что утверждение ложно, но он верит в него? Некоторые ответят отрицательно, указав на утверждения вроде: «У меня есть неопровержимые доказательства того, что свинец не плавает в воде, но я все же верю, что это так.Другие ответили бы утвердительно, указав на такие утверждения, как: «У меня есть неопровержимые доказательства того, что мой сын был убит в бою на войне — например, он был M.I.A. в течение многих лет команда спасателей возвращала его окровавленную форму — тем не менее, я все еще верю, что он жив »(ср. Meiland 1980). Задача тех, кто применяет эту первую стратегию, пытаясь опровергнуть аргумент Монмарке, состоит в том, чтобы показать, что случаи тех, кто отвечает утвердительно, не являются случаями выбора верить, а случаями чего-то еще — например, признания того, что утверждение истинно или действует так, как будто предложение истинно (см.Bratman 1999; Cohen 1989, 1992, а также Alston 1989, 122-7, Buckareff 2004).

Во-вторых, можно было бы опровергнуть этот аргумент, показав, что контролирующее влияние причин на действия несовместимо с добровольностью действий. Например, можно было бы опровергнуть аргумент Монмарке, если бы можно было показать, что по мере усиления влияния мотивов людей на их действия их выполнение действий становится менее произвольным. Но почему мы можем думать, что влияние причин на действия людей будет иметь такой эффект? К одному типу возможности относятся случаи принуждения (ср.Aquinas, Summa Theologicae , I-II, Q.6, aa. 6-7). Предположим, человек отдал ее деньги грабителю, который угрожал ей заряженным пистолетом, крича: «Ваши деньги или ваша жизнь!» Она отдала деньги добровольно? Некоторые возразят, что она этого не сделала. Здесь спор становится довольно тонким. С одной стороны, она действительно выбрала (то есть сделала «волю»), чтобы совершить действие. С другой стороны, ее волеизъявление, похоже, лишено необходимой свободы, так что мы могли бы сказать, что она имела прямой добровольный контроль , над этим действием, как мы бы сказали, например, что она имела прямой добровольный контроль , над этим действием. тем утром она выписала чек на благотворительность.Таким образом, вторая стратегия опровержения аргумента Монмарке требует как (i) показать, что существуют случаи действия, в отношении которых люди не имеют прямого добровольного контроля , и (ii) продемонстрировать, почему случаи веры подобны таким случаям действия. .

4. Значение: этическое, эпистемологическое, политическое и религиозное

Проблема доксастического волюнтаризма имеет три особенно важных философских значения. Первый касается проблемы на стыке этики и эпистемологии: в частности, возможности этики веры.Второй касается политической философии: в частности, степени интеллектуальной (и особенно религиозной) свободы. Третий касается философии религии: в частности, доктрины ада.

Каждый полагается на определенный моральный принцип. Назовите это Принцип виновности :

С моральной точки зрения люди виновны только в тех действиях, которые они совершают (или в тех диспозициях, которые приобретают) добровольно.

Сторонники предполагают, что истинность этого принципа интуитивно очевидна в свете примеров здравого смысла.Например, утверждают сторонники, мы можем считать людей морально достойными порицания за такие действия, как убийство или за проявление жестокости, только если они убили невиновного человека или добровольно развили склонность к жестокости. Если человек совершил убийство или развил склонность к жестокости из-за того, что он или она находились под контролем злого демона, гнусного нейрохирурга или какого-либо другого подобного манипулятора, мы будем винить в этом агента, а не человека, совершившего преступление. действовать или послужить причиной развития диспозиции.Мы поступим так, утверждают сторонники, потому что интуитивно осознаем истинность принципа порицания.

В свете этого принципа некоторые философы следующим образом утверждают, что этика веры несостоятельна (см., Например, Прайс 1954, в особенности, стр. 11; см., Например, Chisholm 1968, 1991). , Firth 1998a, 1998b, Haack 2001). Прямой доксастический волюнтаризм ложен: люди не имеют прямого добровольного контроля над своими убеждениями. Более того, поскольку принцип порицания верен, люди не заслуживают морального порицания за свои убеждения.Таким образом, хотя мы можем считать людей морально ответственными за их интеллектуальную лень или интеллектуальную трусость (например, из-за неспособности собрать доказательства или из-за того, что они не приняли во внимание доказательства), не существует такой вещи, как этика веры как таковая , т. Е. , этическая оценка человека для того, чтобы судить, что конкретное предложение истинно (или ложно).

Некоторые политические философы традиционно использовали аргументы предыдущего типа против возможности этики веры в своих аргументах в пользу толерантности (см., Например, Bayle 2005; Locke 1983; Mill 1974; Spinoza 2001).Общая линия мысли такова. Люди могут контролировать, проводят ли они расследование и оценивают ли они совокупность доказательств, поэтому они, безусловно, несут ответственность за запрос и изучение доказательств. Однако, поскольку принцип порицания верен и поскольку вера (или, более конкретно, суждение) — это не тот вид вещей, над которым люди могут добровольно контролировать, если люди исследуют совокупность доказательств с чистой совестью и формируют убеждение в отношении предложения, государство не имеет права наказывать их за эту веру.Таким образом, например, хотя государство может требовать, чтобы люди заслушивали доказательства в пользу определенной религии, оно не имеет права наказывать людей за то, что они не верят принципам этой религии.

Некоторые философы религии предположили, что такой же аргумент применим к вопросам справедливости не только в отношении человеческих дел, но также и в отношении божественных дел. Например, они утверждают, что из ложности прямого доксастического волюнтаризма и истинности принципа порицания следует, что даже Бог не может наказать людей ни в этой жизни, ни в следующей за то, что они не верят догматам определенной религии.Таким образом, они утверждают, что справедливый Бог не может вечно мучить людей в аду за то, что они не верят в догматы определенной религии. Те, кто желает опровергнуть эту аргументацию, по-видимому, вынуждены выбирать одну из следующих стратегий. Во-первых, они могли бы попытаться показать, что прямой доксастический волюнтаризм верен. Во-вторых, они могут попытаться продемонстрировать ложность принципа виновности. В-третьих, они могут попытаться показать, что Бог возлагает на людей ответственность не за то, что они не смогли сформировать определенные суждения о конкретном наборе религиозных принципов, а за некоторые другие недостатки, например, за непроведение адекватного расследования или неудачу. быть открытым для истины догматов определенной религии.

5. Заключение

Таким образом, дебаты о доксастическом волюнтаризме особенно интригуют и важны по двум причинам. Во-первых, это требует от нас более глубокого понимания жизненно важных аспектов человеческой природы. Например, это означает, что мы проводим дальнейшие исследования в области философии разума, теории действия и моральной психологии, чтобы мы могли понять как природу веры, так и природу воли или (более конкретно) природу произвольного контроля. Во-вторых, результат дискуссии имеет прямые и важные практические последствия для нашего понимания объема этических и эпистемических обязательств, нашего понимания взаимосвязи между личными правами и ответственностью государства, а также нашего понимания как природы Бога, так и божественного справедливость.

6. Ссылки и дополнительная информация

 • Олстон, Уильям. «Деонтологическая концепция эпистемического оправдания». В Очерки теории познания , 115-52. Итака: Cornell UP, 1989.
 • Аквинский, Фома. Summa Theologica . Перевод Томаса Гилби и др. 61 том. Нью-Йорк: Макгроу-Хилл, 1964-80.
 • Audi, Роберт. «Доксастический волюнтаризм и этика веры». В «Знание, правда и долг», , изд. Маттиас Стеуп, 93–111.Оксфорд: Oxford UP, 2001.
 • Августин. De Praedestione Sanctorum . В Опера Санкти Августини . Турнхольти: Typographi Brepols, 1954–1981.
 • Байль, Пьер. Философский комментарий . Под редакцией Джона Килкуллена и Чандрана Кукатаса. Индианаполис: Фонд Свободы, 2005.
 • Беннет, Джонатан. «Почему вера непроизвольна?» Анализ 50 (1990): 87-107.
 • Братман, Майкл. «Практический разум и принятие в контексте.»В Face of Intention , 15-34. Кембридж: Cambridge UP, 1999.
 • Buckareff, Андрей А. «Принятие и решение верить». Журнал философских исследований 29 (2004): 173-90.
 • Buckareff, Андрей А. «Доксастические решения и контролирующая вера». Acta Analytica 21 (2006): 102-14.
 • Чизхолм Р. М. «Этика веры Льюиса». В г. Философия К. И. Льюиса , изд. П. А. Шилпп, 223-42. Ла Саль, Иллинойс: Издательство Open Court, 1968.
 • Чисхолм Р. М. «Ферт и этика веры». Философия и феноменологические исследования 51 (1991): 119-127.
 • Коэн, Джонатан. «Вера и принятие». Mind 98 (июль 1989 г.): 367-89.
 • Коэн, Джонатан. Эссе о вере и принятии . Оксфорд: Oxford UP, 1992.
 • Керли, Э.М. «Декарт, Спиноза и этика веры». В Спиноза: Очерки интерпретации , изд. Морис Мандельбаум и Юджин Фриман, 159-89.LaSalle, Ill .: Open Court Publishing, 1975.
 • Декарт, Рене. Oeuvres de Descartes . Под редакцией Чарльза Адама и Пола Таннери. 12 тт. Париж: Libraire Philosophique J. Vrin, 1964-76. Оригинальное издание, Париж: Серф, 1897-1913.
 • Декарт, Рене. Философские сочинения Декарта . Переведено Джоном Коттингемом, Робертом Стоутоффом, Дугальдом Мердоком и (только том 3) Энтони Кенни. 3 тт. Кембридж: Кембриджский университет, 1984-91.
 • Фельдман, Ричард.«Добровольное убеждение и эпистемическая оценка». В «Знание, правда и долг», , изд. Матиас Стеуп, 77–92. Оксфорд: Oxford UP, 2001.
 • Ферт, Родерик. «Чисхолм и этика веры». В г. В защиту радикального эмпиризма: очерки и лекции Родерика Ферта , изд. Джон Тройер, 143-53. Нью-Йорк: Роуман и Литтлфилд, 1998.
 • Ферт, Родерик. «Сводятся ли эпистемические концепции к этическим концепциям». В г. В защиту радикального эмпиризма: очерки и лекции Родерика Ферта , изд.Джон Тройер, 237-49. Нью-Йорк: Роуман и Литтлфилд, 1998.
 • Гейл, Ричард М. «Уильям Джеймс и своевольная вера». Философия и феноменологические исследования 59 (1999): 71-91.
 • Гине, Карл. «Решив верить». В «Знание, правда и долг», , изд. Маттиас Стеуп, 63–76. Оксфорд: Oxford UP, 2001.
 • Говье, Труды. «Вера, ценности и воля». Диалог 15 (1976): 642-663.
 • Хаак, Сьюзен. «Пересмотр этики веры».»В « Знание, истина и долг », , изд. Маттиас Стеуп, 21–33. Оксфорд: Oxford UP, 2001.
 • Холл, Ричард Дж. И Чарльз Р. Джонсон. «Эпистемический долг искать больше доказательств». American Philosophical Quarterly 35 (1998): 129-40.
 • Хайль, Джон. «Doxastic Agency». Философские исследования 43 (1983): 355-64.
 • Джеймс, Уильям. «Воля к вере». В г. Воля к вере и другие очерки популярной философии , 1-31. Нью-Йорк: Довер, 1956.
 • Джонстон, Марк. «Самообман и природа разума». В Философия психологии , изд. Синтия Макдональд и Грэм Макдональд. Кембридж, Массачусетс: Блэквелл, 1995.
 • Каплан, Марк. «Рациональное принятие». Философские исследования 40 (1981): 129-145.
 • Локк, Джон. Письмо о толерантности . Отредактированный Джеймсом Х. Талли. Индианаполис: Хакетт, 1983.
 • Мейланд, Джек. «Во что мы должны верить, или пересмотр этики веры.” American Philosophical Quarterly 17 (1980): 15-24. Перепечатано в Теория познания: классические и современные чтения , изд. Луи П. Пойман, 514-25. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт, 1993.
 • Меле, Альфред. «Акратическая вера». В Иррациональность , 109-20 Oxford: Oxford UP, 1987.
 • Милл, Джон Стюарт. На свободе , изд. Гертруда Химмельфарб. Нью-Йорк, Пингвин, 1974.
 • Монмарке, Джеймс. «Добровольность веры». Анализ 46 (1986): 49-53.
 • Нейлор, Марджери Бедфорд. «Добровольная вера». Философия и феноменологические исследования 45 (1985): 427-36.
 • Ньюман, Дж. Х. Эссе в помощь грамматике согласия . Под редакцией И. Т. Кер. Оксфорд: Clarendon Press, 1985.
 • Ноттельманн, Н. «Аргумент аналогии в пользу доксастического волюнтаризма». Философские исследования 131 (2006): 559-582.
 • Оуэнс, Дэвид. Разум без свободы . Лондон: Рутледж, 2000.
 • Оуэнс, Дэвид.«Эпистемическая Акразия». Монист 85 (2002): 381-97.
 • Паскаль, Блез. Пензес . Отредактировано и переведено Роджером Арью. Индианаполис: Хакетт: 2005.
 • Пирс, Чарльз С. «Фиксация веры». В г. Чарльз С. Пирс: Избранные произведения , изд. Филип П. Вайнер, 91–112. Нью-Йорк: Дувр, 1958.
 • Пойман, Луи П. «Вера и желание». Канадский философский журнал 15 (1985): 37-5.
 • Пойман, Луи П. Религия и воля . Лондон: Рутледж и Кеган Пол, 1985.
 • Пойман, Луи П. «Вера, желание и этика веры». В Теория познания . 2-е изд. Бельмонт, Калифорния: Уодсворт, 1999.
 • Прайс, H.H. «Вера и воля». Труды Аристотелевского общества 28, приложение (1954): 1-26.
 • Прайс, Х.Х. «Некоторые соображения относительно веры». В «Знание и вера» , изд. А. Филлипс Гриффитс, 41–59.Оксфорд: Oxford UP, 1967.
 • Прайс, Х.Х. Вера . Лондон: Аллен и Анвин, 1969.
 • Рэдклифф, Дана. «Скотт-Какурес о вере по желанию». Философия и феноменологические исследования 57 (1997): 145-51.
 • Райан, Шэрон. «Доксастический компатибилизм и этика веры». Философские исследования 114 (2003): 47-79.
 • Скотт-Какурес, Дион. «О вере и пленении воли». Философия и феноменологические исследования 54 (1994): 77-103.
 • Скотт-Какурес, Дион. «Мотивированная вера: желаемое и нежелательное». Ноус 34 (2000): 348-75.
 • Спиноза, Бенедикт. Богословско-политический трактат . Перевод Сэмюэля Ширли. Индианаполис: Хакетт, 2001.
 • Steup, Матиас. «Доксастический волюнтаризм и эпистемическая деонтология». Acta Analytica 15 (2000): 25-56.
 • Стокер, Майкл. «Ответственность, особенно за убеждения». Mind 151 (1982): 398-417.
 • Ван Фраассен, Бас К.«Вера и воля». Философский журнал 81 (1984): 235-256.
 • Вансинг, Генрих. «Наблюдать за тем, чтобы агент сформировал веру». Логика и логическая философия 10 (2002): 185-197.
 • Вансинг, Генрих. «Доксастические решения, эпистемическое обоснование и логика свободы воли». Философские исследования 128 (2006): 201-227.
 • Уильямс, Бернард. «Решив верить». В Language, Belief and Metaphysics , ed. Говард Э.Кифер и Милтон К. Муниц, 95–111. Олбани: SUNY Press, 1970.
 • Зим, Барбара. «Верить по желанию». Философский журнал 76 (1979): 243-56.

Информация об авторе

Rico Vitz
Электронная почта: [email protected]
Университет Северной Флориды
США

Статья о волюнтаризме в The Free Dictionary

(термин, введенный Ф. Тоннисом в 1883 г.), идеалистического движения в философии, которое считает волю высшим принципом бытия.Отводя воле первое место в духовном бытии, волюнтаризм противостоит интеллектуализму (или рационализму), то есть идеалистическим философским системам, которые рассматривают интеллект и разум как основу того, что существует.

Элементы волюнтаризма можно найти уже в философии Августина, который видел в воле основу всех других духовных процессов, и в философии Дунса Скота с его акцентом на примате воли над интеллектом ( voluntas est высший интеллект , «воля выше мысли»).Предпосылкой нового волюнтаризма было учение И. Канта о примате практического разума. Согласно Канту, хотя существование свободы воли нельзя ни доказать, ни опровергнуть теоретически, практический разум требует, чтобы мы постулировали свободу воли, иначе моральный закон потерял бы всякий смысл. Исходя из этого, Я. Г. Фихте видел в воле основу личности, а в проявлении воли эго — абсолютный творческий принцип бытия, источник духовного самопорождения мира.Более того, у Фихте (как у Канта и более поздних представителей немецкой классической философии Ф. В. Шеллинга и Г. Гегеля) воля рациональна по своей природе и является источником реализации морального принципа. В противоположность этому А. Шопенгауэр, в философии которого волюнтаризм впервые принимает форму независимого течения, дает иррационалистическое толкование воли как слепого, нерационального, бесцельного первого принципа мира. Шопенгауэр истолковывает кантовскую вещь-в-себе как волю, проявляющуюся на различных уровнях объективации.Шопенгауэр рассматривал сознание и интеллект как одно из вторичных проявлений воли. Для Шопенгауэра, как и для Э. Гартмана, волюнтаризм тесно связан с пессимизмом и представлением о бессмысленности мирового процесса, источником которого является бессознательная и слепая воля. Волюнтаристические идеи Шопенгауэра явились одним из источников философии Ф. Ницше.

Термин «волюнтаризм» также используется для характеристики социальных и политических практик, которые не принимают во внимание объективные законы исторического процесса и руководствуются субъективными желаниями и произвольными решениями тех, кто у власти.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Энгельс, F.Anti-Dühing . Москва, 1969. С. 111-12.
Knauer, R. Der Voluntarismus . Берлин, 1907.
Маркус, J. Intellektualismus und Voluntarismus in der modernen Philosophic . Дюссельдорф, 1918.

Большая советская энциклопедия, 3-е издание (1970–1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.

Добровольчество — по отраслям / доктрине

Введение | Метафизический волюнтаризм | Эпистемологический волюнтаризм

Волюнтаризм — это метафизическая и эпистемологическая точка зрения, согласно которой воля превосходит интеллект и эмоцию , и эта воля является основным фактором как во вселенной , так и в поведении человека .Термин был введен немецким социологом Фердинандом Тннис (1855-1936), и его этимология происходит от латинского «voluntas» (что означает воля или желание).

Обычно противопоставляется интеллектуализму как в его метафизической, так и в эпистемологической формах. Она отличается от концепции волюнтаризма (доктрина Философии жизни , согласно которой объединение между людьми должно происходить только по взаимному согласию , и что все, что является агрессивным и принудительным , включая правительство, является злом и от него следует отказаться).

В метафизике волюнтаризм — это теория, согласно которой Бог или окончательная природа реальности должна быть задумана как некая форма воли .

В самой ранней формулировке , средневекового шотландского философа Джона Дунса Скота, волюнтаризм — это философский акцент на божественной воле и человеческой свободе во всех философских вопросах. Согласно Скоту, именно воля определяет , какие объекты являются хорошими , а сама воля неопределенна (не определяется ничем другим).Средневековый волюнтаризм также защищал еврейский философ Ависеброн (1021 — 1058) и Вильгельм Оккам.

Волюнтаризм XIX века берет свое начало от Иммануила Канта, в частности, его доктрины «примат практического над чистым разумом ». Он утверждает, что интеллектуально люди неспособны познать конечную реальность, но это не обязательно (и, как утверждает Кант, не должно) вмешиваться в обязанность действовать , как если бы духовный характер этой реальности был определен .

Вслед за Кантом продолжились две отдельные линии волюнтаризма:

 • Рациональный волюнтаризм был создан Готлибом Фихте, который утверждал, что мир и вся его деятельность должны быть только поняты как материал для деятельности практического разума , который является средством, с помощью которого воля достигает полной свободы и полной моральной реализации .
 • Иррациональный волюнтаризм был разработан Артуром Шопенгауэром, который считал, что воля — это иррациональное, бессознательное побуждение , по отношению к которому интеллект представляет вторичный феномен .Он утверждал, что всякая деятельность — это слепой в том, что касается отдельного агента, хотя сила и существование воли постоянно утверждаются .

В эпистемологии волюнтаризм — это точка зрения, что убеждение является вопросом воли , а не просто регистрации когнитивной установки или степени психологической уверенности в отношении заявленного суждения. Таким образом, можно одновременно, , чувствовать уверенность в отношении определенного предложения, и все же присвоить ему очень низкую субъективную вероятность .

волюнтаризм — это … Что такое волюнтаризм?

 • Добровольчество — • В современном метафизическом смысле это теория, которая объясняет, что вселенная исходит, в конечном счете, из некоторой формы католической энциклопедии воли. Кевин Найт. 2006. Волюнтаризм Волюнтаризм… Католическая энциклопедия

 • волюнтаризм — VOLUNTARÍSM s.n. 1. Concepţie filozofică potrivit căreia existenţa se întemeiază pe anumite teninţe iraţionale ale voinţei umane sau pe o voinţă cosmică oarbă.2. Concepţie sociologică care neagă existenţa legilor obiective ale naturii şi…… Dicționar Român

 • Добровольчество — может означать: * Добровольчество (действие), использование или опора на добровольные действия для поддержания учреждения, проведения политики или достижения цели. * Волюнтаризм (метафизика), философский термин, подчеркивающий примат воли. * Добровольчество… Википедия

 • Волюнтаризм — Vol un * ta * rism, n. 1. (Философия) Любая теория, которая рассматривает волю как доминирующий фактор в опыте или в устройстве мира; в отличие от {интеллектуализма}.Шопенгауэр и Фихте — типичные представители двух типов…… The Collaborative International Dictionary of English

 • волюнтаризм — 1838, в философии, от ДОБРОВОЛЬНО (ср. Добровольное) + ISM (ср. Ism). В качестве теории или принципа использования добровольных действий, а не принуждения (в политике и т. Д.), С 1924 г., Amer.Eng. (Волюнтаризм в этом смысле записан с 1883 г.)… Словарь этимологии

 • волюнтаризм — [вäльəн тəр из΄ем] н.1. а) добровольное или добровольное участие в процессе действий б) доктрина или система, основанная на таком участии в) ВОЛОНТЕРИЗМ 2. Философия. любая теория, которая утверждает, что реальность, в конечном счете, имеет природу воли или того…… English World Dictionary

 • волюнтаризм — волюнтарист, н., Прил. волюнтаристский, прил. / vol euhn teuh riz euhm /, n. 1. Философия. любая теория, которая рассматривает волю как фундаментальное средство или принцип в метафизике, эпистемологии или психологии.2. принцип или практика поддержки…… Универсалиум

 • волюнтаризм — термин, обычно противопоставляемый детерминизму, волюнтаризм обозначает предположение, что индивиды являются агентами своих действий и имеют некоторый контроль над тем, что они делают. Альянс волюнтаризма с действием контрастирует с детерминированным…… Словарь социологии

 • волюнтаризм — Обычно позиция, рассматривающая разум и интеллект как подчиненные воле: любая позиция, сочувствующая изречению Юма, что разум есть и должен быть рабом страстей.В этике волюнтаризм — это позиция, согласно которой это воля или желание…… Философский словарь

 • добровольчество — существительное Дата: 1838 1. принцип или система выполнения чего-либо добровольными действиями или добровольцами или опираясь на них 2. теория, которая рассматривает волю как доминирующий фактор в опыте или в мире • волюнтаристское существительное • волюнтаристское прилагательное… New Collegiate Dictionary

 • добровольчество — существительное а) зависимость от волонтеров для поддержки организации или достижения цели; волонтерство б) доктрина, которая отводит наиболее доминирующее положение воле, а не интеллекту… Викисловарь

 • волюнтаризм — это… Что такое волюнтаризм?

 • Добровольчество — • В современном метафизическом смысле это теория, которая объясняет, что вселенная исходит, в конечном счете, из некоторой формы католической энциклопедии воли. Кевин Найт. 2006. Волюнтаризм Волюнтаризм… Католическая энциклопедия

 • волюнтаризм — VOLUNTARÍSM s.n. 1. Concepţie filozofică potrivit căreia existenţa se întemeiază pe anumite teninţe iraţionale ale voinţei umane sau pe o voinţă cosmică oarbă.2. Concepţie sociologică care neagă existenţa legilor obiective ale naturii şi…… Dicționar Român

 • Добровольчество — может означать: * Добровольчество (действие), использование или опора на добровольные действия для поддержания учреждения, проведения политики или достижения цели. * Волюнтаризм (метафизика), философский термин, подчеркивающий примат воли. * Добровольчество… Википедия

 • Волюнтаризм — Vol un * ta * rism, n. 1. (Философия) Любая теория, которая рассматривает волю как доминирующий фактор в опыте или в устройстве мира; в отличие от {интеллектуализма}.Шопенгауэр и Фихте — типичные представители двух типов…… The Collaborative International Dictionary of English

 • волюнтаризм — 1838, в философии, от ДОБРОВОЛЬНО (ср. Добровольное) + ISM (ср. Ism). В качестве теории или принципа использования добровольных действий, а не принуждения (в политике и т. Д.), С 1924 г., Amer.Eng. (Волюнтаризм в этом смысле записан с 1883 г.)… Словарь этимологии

 • волюнтаризм — [вäльəн тəр из΄ем] н.1. а) добровольное или добровольное участие в процессе действий б) доктрина или система, основанная на таком участии в) ВОЛОНТЕРИЗМ 2. Философия. любая теория, которая утверждает, что реальность, в конечном счете, имеет природу воли или того…… English World Dictionary

 • волюнтаризм — волюнтарист, н., Прил. волюнтаристский, прил. / vol euhn teuh riz euhm /, n. 1. Философия. любая теория, которая рассматривает волю как фундаментальное средство или принцип в метафизике, эпистемологии или психологии.2. принцип или практика поддержки…… Универсалиум

 • волюнтаризм — термин, обычно противопоставляемый детерминизму, волюнтаризм обозначает предположение, что индивиды являются агентами своих действий и имеют некоторый контроль над тем, что они делают. Альянс волюнтаризма с действием контрастирует с детерминированным…… Словарь социологии

 • волюнтаризм — Обычно позиция, рассматривающая разум и интеллект как подчиненные воле: любая позиция, сочувствующая изречению Юма, что разум есть и должен быть рабом страстей.В этике волюнтаризм — это позиция, согласно которой это воля или желание…… Философский словарь

 • добровольчество — существительное Дата: 1838 1. принцип или система выполнения чего-либо добровольными действиями или добровольцами или опираясь на них 2.

 • Добавить комментарий

  Ваш адрес email не будет опубликован.