Прагматично что это: Прагматизм — Вікіпедія

Содержание

Прагматизм — Вікіпедія

Американець Чарльз Сандерс Пірс — засновник прагматизму

Прагматизм — доктрина або, скоріш, світогляд, що ставить усе знання і правду у пряме відношення до життя та дії; прагматизм судить про значення ідей, суджень, гіпотез, теорій і систем відповідно до їхньої здатності задовольнити людські потреби та інтереси у соціальний спосіб.

Прагматик — послідовник, прихильник прагматизму як філософської системи. В побутовому сенсі, це людина, яка все робить тільки з точки зору доцільності, вигоди, та якій не притаманні бездумні витівки.

Історія та концепція[ред. | ред. код]

Філософський рух прагматизму був започаткований у США як теорія знання Чарльзом С. Пірсом (1878) і його головними представниками були Вільям Джеймс, Фердинанд Шиллер[en] та Джон Дьюї. Прагматизм і гуманізм настільки близько споріднені, що вони можуть вважатися за одне, другий будучи розширенням та експансією першого. Шиллер пояснює це відношення: «Прагматизм видається особливим застосуванням гуманізму до теорії знання. Але гуманізм видається більш універсальним. Він здається має метод який можна застосувати універсально, до етики, естетики, метафізики, теології, до кожної людської справи, і теж до теорії знання.» Отже гуманізм і прагматизм є ідентичними в принципі і є менш-більш взаємно-замінними термінами.

Прагматизм стверджує, що про істинність вчення можна судити лише через його практичні наслідки, так, постає питання: Чи це мало б якесь значення, якщо б воно було істинним? Таким чином, прагматисти твердять, що всеосяжні метафізичні системи європейських філософів не мають жодного значення, оскільки їхня істинність чи помилковість не впливали на людський досвід. У науці теорія була істинною якщо вона «діяла» — якщо наставали її очікувані наслідки. В етиці і теології, принцип або вірування було істинним, якщо воно задовольняло його власників. Так, у прагматизмі, істина не є в жодний спосіб постійною, необхідною, універсальною, об’єктивною, абсолютною, а є відносною, перехідною, відділеною, суб’єктивною, особистою. Якщо ідея, судження, припущення, аксіома, постулат, теорія чи система «працює» і задовольняє розумові, емоційні чи соціальні потреби, лише тоді і лише настільки, наскільки вона це робить, вона є цінною та істинною.

Пірс[ред. | ред. код]

Засновник прагматизму Чарлз Пірс порвав з класичною традицією в гносеології, за якою пізнання — це відтворення, відображення світу, а істина полягає у відповідності (збігу) знання і дійсності. Пірс, як і Авенаріус, розглядав мислення як спосіб пристосування людини до дійсності. Пізнання як відображення дійсності, досягнення істини заради істини він заперечує, трактуючи його як пристосування до середовища, знаходження оптимальних реакцій для його контролювання, задоволення потреб людини. Отже, «мислення (пізнання) розглядається як діяльність, спрямована не на понятійне відображення світу, а винятково на регулювання стосунків між організмом і середовищем, на витворення оптимальних реакцій на задоволення його здатностей пристосування».

Людина, на думку Пірса, виробляє сукупність звичок діяти відповідно до певного середовища, і ці звички ґрунтуються на вірі. Віра в даному разі не є суто релігійною, а швидше переконанням, довірою, яку людина відчуває до певних ідей. Розуміння віри як звички діяти певним чином Пірс запозичив у Юма. Свідомість людини, на його думку, складається не з істин, а з вірувань, тобто із звичок діяти певним чином за певних обставин. Коли ж дія не дає бажаного результату, тобто коли вірування дає збій, тоді виникає сумнів і починається дослідження, що закінчується формуванням нового переконання, нової віри.

Перехід від сумніву до віри досягається завдяки таким методам: методу сліпої впертості; методу авторитету; апріорному методу; науковому методу. Суть методу сліпої впертості полягає в ігноруванні того, що вірування не спрацьовують, у впертому нав’язуванні їх обставинам, що зрештою призводить до краху. Метод авторитету, який найбільш притаманний релігійним вченням, не врятував, на думку Пірса, жодну релігію від критики. Апріорний метод, який виходить із засад розуму, також не здатний привести до твердих вірувань у взаєминах із середовищем, та й самі філософи по-різному ставляться до нього. Справжнім методом Пірс вважає лише науковий. (В останніх трьох методах простежується спільність з трьома ступенями — релігійним, метафізичним і позитивним Конта.) Тільки він, на думку Пірса, придатний для формування спільних вірувань. Складовими наукового методу є дедукція, індукція та абдукція — метод гіпотез, завдяки якому пояснюються факти. У зв’язку із цим Пірс порушує проблему значення наукових понять і висловів (позитивісти виводили значення вислову з процедури його верифікації), у вирішенні ним якої яскраво висвітлилась суть прагматизму. На його думку, значення слова чи виразу зводиться до сукупності практичних наслідків від предмета, про який у ньому йдеться. «Розгляньте, які практичні наслідки, як ми вважаємо, можуть бути створені об’єктом нашого поняття. Поняття про всі наслідки і є повне поняття об’єкта», — пише він. Наприклад, поняття «вогонь» означає сукупність таких практичних наслідків, як тепло, опік, світло, розширення стержня тощо. Сукупність цих практичних наслідків і є значенням слова «вогонь». Звідси і визначення прагматизму Пірсом як «вчення про те, що кожне поняття є поняттям про мислимі практичні дії». У цьому зведенні поняття до сукупності практичних дій щодо предмета, який воно відображає, і полягає суть знаменитого принципу Пірса. Іншими словами, суть прагматизму полягає в тому, що поняття предмета ототожнюється з пов’язаними з ним практичними наслідками.

Раціональний сенс цієї концепції не викликає сумніву. Зведення значення поняття до сукупності способів практичного застосування предмета, якого воно стосується, свідчить, що мислення виникло в процесі практичної діяльності людини і заради цієї діяльності. Вченому-медику справді економніше мислити «мікроб» як сукупність дій, які він викликає. Але при цьому виникає питання, чи вичерпується значення поняття «мікроб» сукупністю його практичних наслідків. Чи можна звести наукове поняття або вислів до сукупності таких наслідків? На думку опонентів прагматизму, поняття такими наслідками не вичерпується. Під впливом критики Пірс змушений був розширити поняття «практичних наслідків» до «можливих практичних наслідків». Якщо, наприклад, певне значення предмета за певних обставин не зводиться до певних практичних наслідків, то така можливість існує в майбутньому. На цій підставі можна стверджувати, що вислів «У центрі Землі певна температура» має значення, тому що в принципі його можна звести до певних практичних наслідків.

У руслі цієї концепції Пірс переосмислює і проблему істини. Оскільки для нього важливо, щоб знання гарантувало стан віри, тобто успішну взаємодію людини з середовищем, то істина фактично ототожнюється з практичною ефективністю знання. Отже, істинність знання означає його здатність перетворюватись в успішні, ефективні дії. Відповідно, істинна ідея — працездатна ідея. Тому істинне знання — те знання, яке працює на людину і внаслідок цього є корисним.

Джеймс[ред. | ред. код]

Вільям Джеймс (Джемс) надає прагматизму соціально-утилітарного забарвлення. Для нього істина — не просто практичність, а насамперед корисність ідеї. Будь-яка теоретична проблема (релігійна, філософська, наукова) набуває значення лише через відношення до потреб чи інтересів людини. Так, на його думку, важлива не ідея Бога сама по собі, а наслідки для людини залежно від прийняття чи заперечення цієї ідеї. При цьому Джемса мало обходить питання, існує чи не існує Бог насправді. Якщо ідея має практичне значення, то цим самим стверджується реальність її об’єкта. Якщо людині релігійній ідея Бога допомагає вижити, то це свідчить про її істинність. У такий спосіб випробовуються і філософські теорії, їхня істинність визначається життєвою значущістю, впливовістю на людей.

Якщо для Пірса істинність ідеї фактично збігається з її практичністю, то для Джемса істинними є ідеї, що мають сприятливі (очікувані, передбачувані) наслідки, зручні, вигідні, такі, що стають у нагоді людині. Джемс посилив аспект корисності (утилітарності) істини, який у Пірса тільки намітився. Прагматизм, на його думку, на відміну від інших філософських концепцій, не протиставляє істину і благо, а поєднує їх. Істина — це різновид блага, а не щось відмінне від нього. На противагу класичній теорії пізнання, яка виходила з того, що істина морально нейтральна (знання про розщеплення атома саме по собі нейтральне, воно може бути використане і на благо, і на зло людині), Джемс стверджував, що корисність (благо) знання збігається з його істинністю. Для нього істинність будь-якої теорії полягає в її здатності працювати на людину, сприяти успіху. У його розумінні істина — синонім доцільності, корисності, успішності.

Позитивні аспекти концепції Джемса полягають у запереченні цінності відірваного від життя розумування. Ця концепція є стрижнем організації науки як соціального інституту. Адже людину цікавить все, цікавість сама по собі безмежна. Межею може бути тільки практична доцільність. Чому саме цю, а не іншу проблему слід досліджувати, вирішує практичний інтерес. У цьому можна погодитись з Джемсом: істина повинна бути корисною, вона повинна працювати. Однак критерій практичності, тим паче корисності, не позбавлений обмеженості. Він редукує значення понять, ідей до їх сьогоденної цінності, що закриває перспективу розвитку знання. І тому прагматизм вважають обмеженим, вузьким, заземленим світоглядом. Крім того, сам критерій корисності не є чітким: те, що корисно одній людині, не обов’язково є таким для іншої, а це — суб’єктивізм.

Дьюї[ред. | ред. код]

Останнім мислителем з плеяди творців прагматизму є Джон Дьюї. Як і його попередники, він розглядав пізнання як пристосування людини до мінливого середовища. Пізнання, дослідження тлумачив як засіб трансформації неконтрольованої ситуації в контрольовану. Мислення вносить чіткість і гармонію в ситуацію, в якій панували нечіткість і сумніви. Цю трансформацію Дьюї уявляв як формування проблем і проектів їх розв’язання, а значущість ідей розглядав у відношенні до проблемної ситуації. Тому, на його думку, ідеї — це проекти рішень в проблемній ситуації; розум носить операціональний (спрямований на розв’язання проблем і контролювання ситуації), а не споглядальний характер; практика — єдиний визначник цінності ідей. Дьюї розглядав ідеї як інструменти, засоби розв’язання проблем. Тому його вчення іноді називають інструменталізмом.

Прагматизм мав великий вплив на розвиток філософської думки в США. На його основі сформувався операціоналізм. Засновник цієї течії американський фізик і теоретик Персі-Вільямс Бріджмен (1882–1961) зводив значення наукових понять до здійснюваних вченим процедур (операцій) вимірювання. Його вплив простежується також в біхевіоризмі— течії в психології, яка зводить свідомість людини до зовнішніх реакцій на подразнення середовища.

Прагматизм відіграв помітну роль у формуванні духовного обличчя XX ст., що виявилося в посиленні практицизму людської поведінки.

 • О. Половко. Прагматизм політичний // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.:Парламентське видавництво, 2011. — с.606 ISBN 978-966-611-818-2

что это такое и принципы прагматика.

Нам кажется, что удачливые бизнесмены наделены сверхспособностями: они нацелены на успех и идут к нему 24 часа в сутки. Но не обязательно быть суперменом, чтобы гордиться своими достижениями. Достаточно добавить к своим качествам каплю прагматизма. Совсем чуть-чуть, чтобы не лишиться радости, но шаг за шагом идти к своей цели. В статье пойдет речь о прагматизме: истоках философского течения, критике и практическом применении.

Что такое прагматизм?

Прагматизм — это философское движение, рассматривающее любое познание, действие или идею с точки зрения практической пользы или целесообразности. В переводе с греческого «прагматизм» означает «действие» или «дело». От этого же слова происходят и другие слова – практика, практичность. Главный тезис прагматизма – преодолеть разрыв между теорией и практикой.

Прагматичный человек — это человек разума. Он не живет понятиями «нравится – на нравится», а руководствуется критерием «полезно-бесполезно». А полезно для него только то, что действительно работает. Его действия и решения объясняются логикой и здравым смыслом. Прагматичный человек знает, чего хочет, умеет абстрагироваться от всего лишнего, ставит перед собой реальные цели и последовательно добивается результата.

В последние годы из прагматизма сделали в некоторой степени в культ. Но критики считают такой подход узким, ограниченным и подходящим только для крайних случаев. Противники прагматизма предупреждают об опасности подхода, который мыслит категориями выгоды и отметает фундаментальные жизненные ценности: добро, красоту, истину.

Пройти тест на тип личности

Эволюция понятия прагматизм.

Основателем прагматизма считают американского философа Чарльза Пирса, который полтора века назад подробно изложил идеи нового философского направления в своих работах. Но учение Пирса было слишком сложным для понимания, поэтому это философское течение стало популярным после публикаций работ Уильяма Джеймса.

Американский философ и психолог У. Джеймс переписал идеи своего учителя простым и понятным широкой публике языком. Он считал, что философский спор без подтверждения на практике просто не имеет права на существование. А задача философа – не столько познавать, сколько изменять окружающий мир.

Отдельные концепции движения были сформулированы раньше. Сторонниками практической пользы философии были Сократ и Аристотель, Джон Локк, Дэвид Юм. Но все предшественники пользовались понятиями прагматизма случайно, урывками. Тогда как после популяризации работ известных философов-прагматиков Ричарда Рорти, Джона Дьюи, Уилларда Куайна идея приобрела всеобщий

Прагматично — это… Что такое прагматично?

Дело в том, что время начала девяностых не рождало героев, все было очень прагматично, даже цинично.

Анализируя это событие, специалисты отмечают, что жена Форда поступила весьма прагматично, затеяв бракоразводный процесс именно в Калифорнии.

Затем люди моего поколения несколько протрезвели и стали относиться к телефонам прагматично, не желая тратить на них все деньги.

Однако коммерческий успех всегда был для писателя очень важен, и пренебрегать вкусами наиболее прагматично настроенной части публики он не мог.

Год назад, окинув внимательным и неподкупным мысленным взором свои финансовые возможности, Фэйм прагматично решила одним махом избавиться и от лишних трат, и от вредной привычки.

Ефремов обосновал, что все естественные чувственно–эстетические качества людей (и других разумных существ) раскроются в полной мере только в рациональном, прагматично устроенном обществе.

Он не забыл о метели на прошлой неделе, прагматично допуская, что и для следующей еще не поздно, но бессмысленно портить цинизмом поистине прекрасный денек.

Вместо того, чтобы прагматично приспосабливаться к несовершенству этого мира и максимально использовать предоставляемые им возможности для своего процветания, россияне верят в особую миссию человека и народа и беззаветный патриотизм, — будь то во имя мирового коммунизма или утверждения «русской идеи», — и эта высшая миссия оправдывает любые жертвы, самоотречение, забвение норм права и гуманизма ради ее осуществления.

Скорее аналитик, прагматично оценивающий действия любимого клуба и всего российского футбола, чем романтик.

Ее учение глубоко прагматично и сосредоточено не столько на медитативном постижении особых душевных состояний, сколько на развитии проницательности человека применительно к многомерной реальной жизни.

Что из себя представляет и чем руководствуется прагматичный человек? Повышенный интерес к этой теме был зафиксирован с 2011 года. Тогда исследователи провели анализ запросов, поступивших в американский онлайн-словарь Merriam Webster. Выяснилось, что наиболее популярным словом года оказалось «pragmatic» — «прагматичный».

В современном мире легкомыслие и беспечность все чаще вытесняются трезвым расчетом и соображениями выгоды. Человек-прагматик умеет приспосабливаться под ритм жизни. Он планирует каждую деталь, руководствуется решительностью, отметает «тормозящие» сантименты. Такой практический подход нередко ведет его к успеху.

Прагматично – это как?

В переводе с древнегреческого языка слово «pragma» означает «действие». Прагматик – это человек дела. Он ставит перед собой задачу, четко прогнозирует результат и уверенно движется навстречу его достижению.

В любом явлении такого индивида интересует, прежде всего, полезность, выгода. Если романтик и прагматик вместе пойдут по одной дороге и внезапно повалит густой снег, реакция каждого из них будет совершенно разной. Романтик залюбуется красотой падающих хлопьев. Его спутник же порадуется, что после прогулки не придется чистить сапоги.

Прагматизм: отношение в обществе

Человек, обладающий утилитарным складом ума, способен вызвать у окружающих целую гамму негативных эмоций. Критиканами в этом случае зачастую выступают люди, предпочитающие при любых обстоятельствах плыть по течению и жить сегодняшним днем. Больше всего возмущает их в оппонентах следующие черты прагматизма:

1. Цинизм

Прагматики – это люди, твердо придерживающиеся простой истины: все имеет свою цену. Можно купить и продать что угодно – это их жизненное кредо. К тем, кто пытается доказать обратное, они относятся с легким пренебрежением. Поэтому в глазах окружающих прагматик часто выглядит безнравственным.

2. Скептицизм

Индивид прагматичный – это человек, привыкший во всем преследовать собственную выгоду и подсознательно ожидающий от людей подвоха. Ему не свойственно полагаться на слова и поступки других. Такой прожженный утилитарист не признает авторитетов, что помогает ему быстрее двигаться к намеченной цели.

3. Эгоизм

Прагматизм предполагает концентрацию усилий на собственные нужды. Интересы окружающих либо отодвигаются на второй план, либо полностью игнорируются. Из-за такого вызывающего поведения на прагматика часто навешиваются ярлыки «бесчувственный», «бессердечный», «черствый».

В каком бы отрицательном свете ни виделись эти свойства другим, они дают силы человеку с прагматичным складом добиваться задуманного. Никто не сможет отрицать тот факт, что эти люди всегда доводят начатое до конца.

Прагматик: что это – бесчувственная машина или ориентир?

Люди, которые четко формулируют жизненные задачи и умеют их реализовывать, невольно вызывают уважение. Для того, кто полон амбиций и сил для их воплощения, человек практического склада может стать незаменимым примером для подражания. В «плюсы» прагматика можно зачислить следующие пять особенностей его психологического портрета.

1. Способность к трезвомыслию

Кто такой прагматичный человек? Это индивид, не признающий романтических «бредней». Ему не свойственно очаровываться людьми, а потом страдать из-за несовпадения желаемого и действительного.

Это помогает ему легко справляться с вызовами судьбы. Потерпев, к примеру, фиаско в любви, прагматик спокойно перешагнет через это поражение. Ржавые якоря прошлого не будут терзать его душу.

2. Моральная выносливость

Такой человек живет по принципу: «Нет нектара без яда». Он прекрасно знает: перед тем, как почивать на лаврах, надо потратить много сил, чтобы их заслужить. Так, студент-прагматик мыслит следующим образом: «Да, учеба – штука непростая. Придется перетерпеть временное безденежье, «прелести» общежития, придирки преподавателей. Зато когда у меня будет диплом, я смогу устроиться на престижную работу и заниматься любимым делом».

3. Самостоятельность

Двигаясь к заветной цели, прагматики крайне редко ищут поддержки у кого бы то ни было. Они привыкли решать свои проблемы сами, не прячась за чьей-нибудь спиной. Однако, если их попросить о помощи, они не откажут, рассчитывая будущем получить компенсацию за свое участие.

4. Инициативность

Оставаться бездеятельным для человека, который прагматичен, — это как позволить себе утонуть в океане жизни. Он всегда верит в успех своего предприятия и ради его реализации готов действовать так, как того требуют обстоятельства.

Подобная активность способна «заразить» остальных, поэтому прагматик в коллективе может стать хороший мотиватором. К тому же, он нередко обладает неплохой интуицией, так что способен предложить наиболее короткий и эффективный путь решения проблемы.

5. Здоровый максимализм

Человек прагматического склада характера стремится к извлечению лучшего из имеющихся у него ресурсов. Некоторые представители данной категории людей отличаются легким снобизмом: им не достаточно каждое утро баловать себя дорогим кофе. Они смогут прочувствовать весь аромат этого напитка только тогда, когда будут пить его из не менее дорогих чашек.

Благодаря такому набору качеств, люди-практики зачастую легко продвигаются по карьерной лестнице и добиваются успеха в личной жизни. Они не размениваются по мелочам, поэтому их трудно сбить с намеченного курса.

Я – прагматик: мечта или осуществимая реальность?

Многие из тех, кому импонирует утилитаристский стиль жизни, считают, что практиком нужно родиться. Вовсе нет: приложив усилия, можно развить в себе «жилку» прагматичности. Специалисты дают «неофитам», решившим стать на этот путь, следующие рекомендации:

1. Ставьте перед собой цели и концентрируйте ваше мышление на способы ее реализации. Определитесь с инструментарием, который вам понадобится в достижении поставленной задачи. Не бойтесь игнорировать нюансы, могущие стать у вас на пути.

2. Не привыкли строить планы на дальнюю перспективу? Учитесь этому непростому ремеслу: без него вам далеко не продвинуться. Только не тратьте время на бесплодные мечтания, ваши идеи должны быть осуществимы.

3. Не хватайтесь за новое, пока не закончите уже начатое. Какой бы сложной ни казалась проблема, не пожалейте сил на ее решение. Это придаст вам уверенности в себе и простимулирует к дальнейшему продвижению.

4. Мыслите, как стратег. Некоторые ваши стремления до сих пор не утратили для вас актуальности? Зафиксируйте их на бумаге. Потом выберите из них самое важное для вас на данный момент. Разработайте последовательность воплощения его в жизнь.

5. Важно не упустить из поля зрения финансовую сторону вопроса. Проанализируйте, какие факторы могут помешать достижению намеченного результата.

6. Будьте готовы к трудностям. Возьмите на вооружение совет известного психолога Р. Гандапаса: «призовите себя в армию», то есть устройте себе на какое-то время строжайший режим. Настроившись на цель, полезно побыть аскетом, пренебрегая удовольствиями.

Выполнить эти советы не каждому по плечу. Но если маячащий перед вами идеал того стоит, почему бы не попробовать?

Заключение

Один острослов как-то заметил: прагматики, поймав птицу счастья, первым делом ощупают ей окорока. Можно сколько угодно возмущаться их жестким практицизмом. Но и не восхищаться ими нельзя: благодаря своим «пробивным» качествам, прагматики практически всегда добиваются в жизни того, к чему стремятся.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Pinterest

LiveJournal

LinkedIn

Мой мир

E-mail


 

« Предыдущая запись Следующая запись »

Значение слова «прагматично»

Лексическое значение: определение

Общий запас лексики (от греч. Lexikos) — это комплекс всех основных смысловых единиц одного языка. Лексическое значение слова раскрывает общепринятое представление о предмете, свойстве, действии, чувстве, абстрактном явлении, воздействии, событии и тому подобное. Иначе говоря, определяет, что обозначает данное понятие в массовом сознании. Как только неизвестное явление обретает ясность, конкретные признаки, либо возникает осознание объекта, люди присваивают ему название (звуко-буквенную оболочку), а точнее, лексическое значение. После этого оно попадает в словарь определений с трактовкой содержания.

Словари онлайн бесплатно — открывать для себя новое

Словечек и узкоспециализированных терминов в каждом языке так много, что знать все их интерпретации попросту нереально. В современном мире существует масса тематических справочников, энциклопедий, тезаурусов, глоссариев. Пробежимся по их разновидностям:

 • Толковые
  Найти значение слова вы сможете в толковом словаре русского языка. Каждая пояснительная «статья» толкователя трактует искомое понятие на родном языке, и рассматривает его употребление в контенте. (PS: Еще больше случаев словоупотребления, но без пояснений, вы прочитаете в Национальном корпусе русского языка. Это самая объемная база письменных и устных текстов родной речи.) Под авторством Даля В.И., Ожегова С.И., Ушакова Д.Н. выпущены наиболее известные в нашей стране тезаурусы с истолкованием семантики. Единственный их недостаток — издания старые, поэтому лексический состав не пополняется.
 • Энциклопедические
  В отличии от толковых, академические и энциклопедические онлайн-словари дают более полное, развернутое разъяснение смысла. Большие энциклопедические издания содержат информацию об исторических событиях, личностях, культурных аспектах, артефактах. Статьи энциклопедий повествуют о реалиях прошлого и расширяют кругозор. Они могут быть универсальными, либо тематичными, рассчитанными на конкретную аудиторию пользователей. К примеру, «Лексикон финансовых терминов», «Энциклопедия домоводства», «Философия. Энциклопедический глоссарий», «Энциклопедия моды и одежды», мультиязычная универсальная онлайн-энциклопедия «Википедия».
 • Отраслевые
  Эти глоссарии предназначены для специалистов конкретного профиля. Их цель объяснить профессиональные термины, толковое значение специфических понятий узкой сферы, отраслей науки, бизнеса, промышленности. Они издаются в формате словарика, терминологического справочника или научно-справочного пособия («Тезаурус по рекламе, маркетингу и PR», «Юридический справочник», «Терминология МЧС»).
 • Этимологические и заимствований
  Этимологический словарик — это лингвистическая энциклопедия. В нем вы прочитаете версии происхождения лексических значений, от чего образовалось слово (исконное, заимствованное), его морфемный состав, семасиология, время появления, исторические изменения, анализ. Лексикограф установит откуда лексика была заимствована, рассмотрит последующие семантические обогащения в группе родственных словоформ, а так же сферу функционирования. Даст варианты использования в разговоре. В качестве образца, этимологический и лексический разбор понятия «фамилия»: заимствованно из латинского (familia), где означало родовое гнездо, семью, домочадцев. С XVIII века используется в качестве второго личного имени (наследуемого). Входит в активный лексикон.
  Этимологический словарик также объясняет происхождение подтекста крылатых фраз, фразеологизмов. Давайте прокомментируем устойчивое выражение «подлинная правда». Оно трактуется как сущая правда, абсолютная истина. Не поверите, при этимологическом анализе выяснилось, эта идиома берет начало от способа средневековых пыток. Подсудимого били кнутом с завязанными на конце узлом, который назывался «линь». Под линью человек выдавал все начистоту, под-линную правду.
 • Глоссарии устаревшей лексики
  Чем отличаются архаизмы от историзмов?
  Какие-то предметы последовательно выпадают из обихода. А следом выходят из употребления лексические определения единиц. Словечки, которые описывают исчезнувшие из жизни явления и предметы, относят к историзмам. Примеры историзмов: камзол, мушкет, царь, хан, баклуши, политрук, приказчик, мошна, кокошник, халдей, волость и прочие. Узнать какое значение имеют слова, которые больше не употребляется в устной речи, вам удастся из сборников устаревших фраз.
  Архаизмамы — это словечки, которые сохранили суть, изменив терминологию: пиит — поэт, чело — лоб, целковый — рубль, заморский — иностранный, фортеция — крепость, земский — общегосударственный, цвибак — бисквитный коржик, печенье. Иначе говоря их заместили синонимы, более актуальные в современной действительности. В эту категорию попали старославянизмы — лексика из старославянского, близкая к русскому: град (старосл.) — город (рус.), чадо — дитя, врата — ворота, персты — пальцы, уста — губы, влачиться — волочить ноги. Архаизмы встречаются в обороте писателей, поэтов, в псевдоисторических и фэнтези фильмах.
 • Переводческие, иностранные
  Двуязычные словари для перевода текстов и слов с одного языка на другой. Англо-русский, испанский, немецкий, французский и прочие.
 • Фразеологический сборник
  Фразеологизмы — это лексически устойчивые обороты, с нечленимой структурой и определенным подтекстом. К ним относятся поговорки, пословицы, идиомы, крылатые выражения, афоризмы. Некоторые словосочетания перекочевали из легенд и мифов. Они придают литературному слогу художественную выразительность. Фразеологические обороты обычно употребляют в переносном смысле. Замена какого-либо компонента, перестановка или разрыв словосочетания приводят к речевой ошибке, нераспознанному подтексту фразы, искажению сути при переводе на другие языки. Найдите переносное значение подобных выражений в фразеологическом словарике.
  Примеры фразеологизмов: «На седьмом небе», «Комар носа не подточит», «Голубая кровь», «Адвокат Дьявола», «Сжечь мосты», «Секрет Полишинеля», «Как в воду глядел», «Пыль в глаза пускать», «Работать спустя рукава», «Дамоклов меч», «Дары данайцев», «Палка о двух концах», «Яблоко раздора», «Нагреть руки», «Сизифов труд», «Лезть на стенку», «Держать ухо востро», «Метать бисер перед свиньями», «С гулькин нос», «Стреляный воробей», «Авгиевы конюшни», «Калиф на час», «Ломать голову», «Души не чаять», «Ушами хлопать», «Ахиллесова пята», «Собаку съел», «Как с гуся вода», «Ухватиться за соломинку», «Строить воздушные замки», «Быть в тренде», «Жить как сыр в масле».
 • Определение неологизмов
  Языковые изменения стимулирует динамичная жизнь. Человечество стремятся к развитию, упрощению быта, инновациям, а это способствует появлению новых вещей, техники. Неологизмы — лексические выражения незнакомых предметов, новых реалий в жизни людей, появившихся понятий, явлений. К примеру, что означает «бариста» — это профессия кофевара; профессионала по приготовлению кофе, который разбирается в сортах кофейных зерен, умеет красиво оформить дымящиеся чашечки с напитком перед подачей клиенту. Каждое словцо когда-то было неологизмом, пока не стало общеупотребительным, и не вошло в активный словарный состав общелитературного языка. Многие из них исчезают, даже не попав в активное употребление.

  Неологизмы бывают словообразовательными, то есть абсолютно новообразованными (в том числе от англицизмов), и семантическими. К семантическим неологизмам относятся уже известные лексические понятия, наделенные свежим содержанием, например «пират» — не только морской корсар, но и нарушитель авторских прав, пользователь торрент-ресурсов. Вот лишь некоторые случаи словообразовательных неологизмов: лайфхак, мем, загуглить, флэшмоб, кастинг-директор, пре-продакшн, копирайтинг, френдить, пропиарить, манимейкер, скринить, фрилансинг, хедлайнер, блогер, дауншифтинг, фейковый, брендализм. Еще вариант, «копираст» — владелец контента или ярый сторонник интеллектуальных прав.

 • Прочие 177+
  Кроме перечисленных, есть тезаурусы: лингвистические, по различным областям языкознания; диалектные; лингвострановедческие; грамматические; лингвистических терминов; эпонимов; расшифровки сокращений; лексикон туриста; сленга. Школьникам пригодятся лексические словарники с синонимами, антонимами, омонимами, паронимами и учебные: орфографический, по пунктуации, словообразовательный, морфемный. Орфоэпический справочник для постановки ударений и правильного литературного произношения (фонетика). В топонимических словарях-справочниках содержатся географические сведения по регионам и названия. В антропонимических — данные о собственных именах, фамилиях, прозвищах.

Толкование слов онлайн: кратчайший путь к знаниям

Проще изъясняться, конкретно и более ёмко выражать мысли, оживить свою речь, — все это осуществимо с расширенным словарным запасом. С помощью ресурса How to all вы определите значение слов онлайн, подберете родственные синонимы и пополните свою лексику. Последний пункт легко восполнить чтением художественной литературы. Вы станете более эрудированным интересным собеседником и поддержите разговор на разнообразные темы. Литераторам и писателям для разогрева внутреннего генератора идей полезно будет узнать, что означают слова, предположим, эпохи Средневековья или из философского глоссария.

Глобализация берет свое. Это сказывается на письменной речи. Стало модным смешанное написание кириллицей и латиницей, без транслитерации: SPA-салон, fashion-индустрия, GPS-навигатор, Hi-Fi или High End акустика, Hi-Tech электроника. Чтобы корректно интерпретировать содержание слов-гибридов, переключайтесь между языковыми раскладками клавиатуры. Пусть ваша речь ломает стереотипы. Тексты волнуют чувства, проливаются эликсиром на душу и не имеют срока давности. Удачи в творческих экспериментах!

Проект how-to-all.com развивается и пополняется современными словарями с лексикой реального времени. Следите за обновлениями. Этот сайт помогает говорить и писать по-русски правильно. Расскажите о нас всем, кто учится в универе, школе, готовится к сдаче ЕГЭ, пишет тексты, изучает русский язык.

Прагматичный боец — Posmotre.li

TV Tropes
Для англоязычных и желающих ещё глубже ознакомиться с темой в проекте TV Tropes есть статья Combat Pragmatist. Вы также можете помочь нашему проекту и перенести ценную информацию оттуда в эту статью.
« Честная драка — это когда у другого парня есть шанс. »
— Автор неизвестен
« Это не олимпийские игры! »
— Корвин Амберский своему противнику, рыцарю крови.
« Честные драки — для дураков и рыцарей. »
— «Герои меча и магии IV».

Слова «честная драка» этот персонаж искренне считает катахрезой. А вера в честную драку с его точки зрения — несовместимая с жизнью тупость. Честь прежде разума? Это не про нашего прагматичного бойца. Он дерется, чтобы одержать победу любой ценой — и само собой подразумевается, что эту любую цену заплатит противник.

Прагматичному бойцу совершенно наплевать на свою репутацию и на то, круто ли он выглядит. Если противник явился на перестрелку с ножом — это его проблемы. Старый добрый мордобой? Только если под рукой нет решительно никакого оружия. Но и в этом случае наш герой сначала попытается оторвать противнику руку и забить ею оппонента до смерти. А если нет — он будет кусаться, пинаться и бить в пах.

Прагматичный боец — антипод разом и паладину, и рыцарю крови. Он не ищет достойных противников. Частенько он вообще не любит драться и поэтому стремится, чтобы драка закончилась как можно скорее. А чтобы никому не пришло в голову заставить его драться второй раз, он покончит со своим противником как можно безжалостней и кровавей. Бить лежачего? Лучше ты его, чем он тебя. Стрелять первым? Однозначно. Лучше пусть двенадцать судят, чем шестеро несут.

Это вовсе не значит, что наш прагматичный боец — хладнокровный сукин сын, лишенный всяческого сострадания. Нередко дело обстоит ровно наоборот — он мягкий человек, ненавидящий войну и смерть. Поэтому он полагает, что лучше как можно ужасней разделаться с одним противником, чтобы не пришлось убивать нескольких. Если энергетически выгоднее пощадить врага, то прагматик выберет именно это, даже когда его чувства взывают «Убей!». Еще Сунь-цзы рекомендовал оставить противнику лазейку, чтобы он мог спастись: ведь загнанные в угол люди склонны драться с отчаянной храбростью, а зачем увеличивать свои потери?

Разновидности прагматичного боя[править]

« …Один из противников, почувствовав себя раненым — поняв, что дело это не шутка, а касается его жизни, бросил свою шпагу и, взяв первую попавшуюся дубину, начал ворочать ею. …Противник, так разумно употребивший лучшее и простейшее средство для достижения цели. »
— Лев Толстой о знаменитой дубине народной войны

Общее[править]

Мифология и фольклор[править]

 • Библия — Давид не стал биться с Голиафом в рукопашную, а запустил в него камнем из пращи.
 • Ну и про Одиссея с троянским конём забывать не будем.
 • Драконоборцы — в огромном количестве:
  • Хеттский Бог Грозы Ишкура и японский бог Ветра Сусаноо-но-микото побеждают драконов, предварительно напоив их допьяна.
  • Польский сапожник Скуба тупо отравил Вавельского дракона (за что люто протроллен паном Сапковским).
  • Зигфрид/Сигурд, спрятавшись в «волчьей яме», убивает проползающего над ним дракона ударом в незащищенное брюхо.
 • Пандавы из «Махабхараты» — как бы не первопример. Кстати, Ашваттхаман со стороны Кауравов тоже отличился: всего с парой бойцов ухитрился посеять панику в лагере армии Пандавов, да так, что те посекли друг друга так, что остались одни Пандавы и Кришна.

Литература[править]

Русскоязычная[править]
 • Олмер из Дэйла в поединке с королём Гондора. Подсвечено автором: король-де, как подобает рыцарю, выехал на поединок, чтобы победить или умереть. А вот Олмер выехал, чтобы просто победить. Без вариантов.
 • Олди, «Песни Петера Сьлядека» — Зигфрид фон Майнц. «Нападающий не бывает мужчиной или женщиной. Нападающий не бывает ровней или неровней. Он бывает лишь врагом или мертвецом. Это главное. Всё остальное — лицемерие».
 • «Хроники странного королевства»: Шеллар вступает в рукопашную редко — в конце концов, он совсем не воин. Но если доходит до этого, то налёт благородного воспитания с него слетает, заменяясь уроками двоюродной бабушки.
« А в следующий миг его коварное величество отмочило нечто настолько бессовестное, что Амарго даже возмутился от такой низости. Высокородный дворянин, особа королевской крови, верховный судья, честь и совесть нации ударил ничего не подозревающего противника ниже пояса! И почти в ту же секунду, пока тот не успел опомниться, вырубил одним мощным ударом в шею. Видать, кровожадные мечтания товарища Амарго достали своим постоянством кого-то из богов, и их поспешили удовлетворить хотя бы частично. »
— «Рассмешить богов»
 • Вера Камша, «Башня Ярости» — Рафаэль «Рито» Кэрна маркиз Гаэтано в зависимости от обстоятельств может быть и настоящим рыцарем и примером данного тропа. «Рито Кэрна, извернувшись зверьком со своей консигны, ткнул мечом в глаз коня какого-то ифранца и, оставив врага на милость взбесившегося от боли и неожиданности животного, послал Браво вбок и вперед, прорываясь к другу. К Проклятому Кодекс Розы! На Гразском поле больше не было маркиза Гаэтано. Среди ублюдков Селестина и ифранских наемников бесчинствовал гварский разбойник, мирийский байланте, эландский корсар, для которого хороши все средства, лишь бы враг был убит, а друг спасен».
 • Юрий Нестеренко любит этот троп. Эйрих из «Времени меча», Роберт из «Пилота с Границы», Дольф из «Приговора» (правда, последнему долгое время мешает клятва).
 • Андрей Круз: «Вызов на поединок осуществляется путем выстрела в затылок противнику, не подозревающему о твоем присутствии» (У Великой реки. Битва)
 • Александр Мазин, «Цена Империи»:
«

А где же ваш храбрый командир Геннадий Череп? Как всегда?, прячется за чужими спинами?
— Пусти-ка! — сказал Черепанов, посылая коня вперед, мимо Скулди.
— Ты куда? — воскликнул Коршунов. — Погоди!
— Не лезь, Леха! Это наше личное дело! — по-русски произнес Черепанов. И скомандовал по-латыни: — Всем стоять!
— Сдурел? — выкрикнул Коршунов по-русски. — Генка!

Но Черепанов, не слушая, спрыгнул на мостовую и уже шел навстречу своему давнему врагу.

— …Ну давай, варвар! — играя клинком, процедил трибун. — Ты и я. И Корнелия, которая достанется победителю! Согласен?

Вместо ответа Черепанов молча сдвинул шлем и вытянул из ножен меч…

Б-бан-нг!

Арбалетный болт провыл над самым плечом Геннадия и угодил точно в левую сторону великолепной кирасы префекта претория. Говорят, отборная испанская броня держала арбалетный болт, даже выпущенный практически в упор. Но до создания толедской стали — еще много-много веков, а римский доспех… болт прошел навылет и застрял в щите одного из вигилов, а патриций Секст Габиний Оптимиан уронил оружие, опрокинулся на спину и умер.

— Ты, Генка, даешь! — по-русски бросил Коршунов, опуская арбалет. — Нашел время в рыцаря играть!
— Бес попутал, — тоже по-русски пробормотал Геннадий, глядя на труп.
И впрямь, что это на него нашло?

»
— «Цена Империи»
 • «Сварог» — что протагонист, что многие его соратники. Чего ещё ожидать от героя-прагматика?
 • «Волкодав» — при всём своём героизме в бою Волкодав изрядный прагматик. В «Истовике-камне» он даже произносит краткий внутренний монолог о том, что если выходишь на поединок с негодяем-тюремщиком — не надо вести себя так, будто ты эпический герой в древней саге, противостоящий другому эпическому герою.

Речи-то произносит, но в спину бить даже палача отказывается

На других языках[править]
 • Барбара Хэмбли, «Драконья Погибель»: протагонист (лорд Джон Драконья Погибель) действует по всем правилам грамотного драконоборца (см. выше, раздел «Предания»):
« — Пеший?.. — Дженни почти слышала, как рушится взлелеянный Гаретом образ.

— Разумеется. Будь он на коне, он был бы убит немедленно.
— Тогда как же?..
— Единственный путь, когда имеешь дело с тварью столь большой и столь неуязвимой — это яд. Джон попросил меня сварить самое убийственное зелье, какое я только знала, и намочил в нем концы гарпунов.
— Яд? — ужаснулся юноша. — Гарпуны?.. А как же меч?

Она уже, право, не знала, смеяться ли над его растерянностью или злиться на него за легкомысленные речи о том, что для нее и для сотен других людей означало бессонные, наполненные ужасом ночи, или же просто пожалеть наивного мальчика, всерьез полагающего, что можно выйти с тремя футами стального клинка против двадцати пяти футов шипастой огненной смерти.

— Никакого меча не было, — сказала она. — Джон прыгнул на него сверху (кстати, в овраг, а ни в какую не в пещеру — пещер у нас здесь нет вообще). Сначала ударил по крыльям, чтобы тварь не могла взлететь. Собственно, отравленные гарпуны были нужны, чтобы сделать дракона вялым, а добивать его пришлось уже топором.
— Топором?! — закричал Гарет.- Это… это самая отвратительная вещь, какую я когда-либо слышал! Где же здесь великолепие? Где честь? Это же все равно что подсечь противнику сухожилия на дуэли!
— Это была не дуэль, — заметила Дженни. — Если дракон поднялся в воздух — противнику конец.
— Но это бесчестно! — страстно настаивал юноша, видно, полагая этот довод решающим.
— Сражайся он с человеком, вызвавшим его на поединок, — тогда конечно. Но с таким благородством Джон еще ни разу в жизни не сталкивался. Бандиты всегда норовят ударить в спину, даже если ты в меньшинстве. Кстати, Джон, как единственный здесь представитель королевской власти, всегда в меньшинстве. А дракон, Гарет, превышает двадцать футов в длину и может убить человека одним взмахом хвоста. И потом ты сам сказал,- добавила она с улыбкой,- что есть ситуации, в которых понятие чести неприменимо…
— Это совсем другое!- ответил несчастный, лишенный доброй половины иллюзий юноша, и некоторое время они ехали молча. (…)

В конце концов она сказала мягко:
— Джон никогда бы не пошел на дракона, Гарет, будь у него другой выход. Но он — единственный мужчина в Уинтерлэнде, обученный военному ремеслу. Собственно, это и значит быть лордом. Он дрался с драконом точно так же, как дрался бы с волком или с какой-нибудь другой тварью, убивающей его подданных. У него не было выбора.

»
— «Драконья Погибель»
 • Королевский стрелок Шарп во всей красе.
 • «Игра Эндера». Эндер Виггинс именно так отучил всех желающих даже пытаться его задирать — при этом в каждом случае, сам того не зная, он своих противников убивал по неосторожности.
 • Маргарет Уэйс, автор Dragonlance, любит этот троп.
  • Итак, Рейстлин Маджере, хлипкий маг, стал еще более хлипким, зато могущественным, из-за того, что во время Испытания его телом и душой завладел любитель адской косметологии, древний темный маг Фистандантилус. Спустя 10 лет Рейстлин, уже не ученик, а молодой архимаг, отправляется во времена, когда Фистандантилус жил… и убивает мага тем самым артефактом, который поработил его тело и душу! Древний и благородный чародей просто представить себе не мог, что у него украдет Cамый Важный Артефакт бывший уличный фокусник.
«

— Ты предал нас! — крикнул барон. — Клянусь Кири-Джолитом, что сегодня повешу твою голову у себя в шатре! И буду плевать на неё каждое утро!

— Наёмный ублюдок! — Отшвырнув солдата, попавшегося на пути, Холос двинулся к барону. — Вызываю тебя один на один! Будем биться до смерти, если не испугаешься, сучий потрох!

Усмешка расколола лицо барона.

— Давай! — крикнул он, потом оглянулся и приказал: — Вы, парни, знаете, что делать…

— Да, барон, — кивнул Моргон, стоявший рядом.

Айвор Лэнгтри двинулся навстречу своему противнику, его солдаты очищали пространство вокруг них, мрачно посматривая по сторонам.
Холос взмахнул мечом, но он привык сражаться с более высокими противниками, и барон легко уклонился. Клинок просвистел у Лэнгтри над головой, а сам он уже нырнул в ноги Холоса. Это движение застало командующего врасплох, а барон, намертво вцепившись в его броню, с грохотом повалил на землю.

— Давайте! — завопил Моргон, и солдаты кинулись к поверженному Холосу. Взлетели и опустились десятки мечей, фонтаном брызнула кровь. Барон с трудом поднялся на ноги.

— Ты не ранен, милорд барон? — помогая ему отряхнуться, спросил Моргон.

— Нет, на

Что такое прагматика? | Методика преподавания иностранного языка: прагматика

Что такое прагматика?

пр / пр-01-01-термины-1.хмл

Обсуждаются определение прагматики и область ее применения в этом модуле.

Продолжительность: 01:28

Pragmatics обращается к выражению на уровне высказываний, которые могут варьироваться от одного слова (например, «О!» Как реакция тревоги или приятного удивления) до длинного дискурса (напр.г., бурная политическая дискуссия). Важна коммуникативная функция, которую высказывание играет во взаимодействии с другими, поэтому прагматика действует на уровне значения (и того, как другие понимают эти значения).

Вполне возможно, что учащийся знает лексику и грамматику изучаемого языка, но не может выразить намерения в момент разговора. Также возможно, что как слушатель ученик понимает намерения говорящего, но не может найти наиболее подходящий способ ответить на то, что только что было сказано.

Пример прагматического выражения

Представьте себе следующую ситуацию:

У вас сегодня важный ужин. Тебе нужно одолжить машину своей подруги Аны, потому что ты разбил свою. Когда вы в последний раз брали его, вы оставляли на нем небольшую вмятину. Что вы скажете ей, чтобы получить машину?

Учащегося среднего уровня без предварительной подготовки спросили, что он сказал бы, если бы ему пришлось обратиться с этим запросом к Ане, как показано на видео.Просматривая видео ниже, обратите внимание на прагматичные функции, например

.

 • основное намерение говорящего при выражении этих высказываний,
 • уровень прямоты, а
 • стратегии, используемые докладчиком для передачи своего сообщения.

пр / пр-01-01-термины-2.хмл

Учащийся среднего уровня пытается выразить речевой акт запроса.

Продолжительность: 01:08

Что вы заметили в том, как этот ученик говорил с Аной о ее машине?

пр / пр-01-01-термины-3.xml

Класс обсуждает пример.

Продолжительность: 01:05

Мы видим, что прагматические выражения могут быть представлены в самых разных формах, и для изучающих второй язык уместность часто отбрасывается просто для того, чтобы донести сообщение.

Выбери свои слова: Vocabulary.com

Если вы прагматичны, вы практичны. Вы живете в реальном мире в удобной обуви.Если вы догматичный , вы следуете правилам. Вы живете в том мире, в котором хотите, и ведете себя немного застенчиво.

Pragmatic человек стоит на земле и головы тоже. Нет времени мечтать! Они реалистичны. Прагматичный подход к чему-либо — разумный. Прагматичный способ отремонтировать велосипед — использовать те инструменты, которые у вас есть, а не те, которые вы хотели бы иметь. Примеры:

«Академическая и политическая атмосфера в 1990-е гг. Была явно прагматичной , а не оптимистической.»( Гардиан )

«Клинтон, тем временем, сосредотачивается на прагматичном вместо желаемого, используя свой опыт как руководство к тому, что можно сделать». ( Салон )

«Обувь была на толстой подошве, а сумки были прагматичными , а рюкзаки были большими ». ( Новости США )

Догматик человека очень тверды в своих убеждениях, которые обычно исходят от авторитета. Авторитет часто бывает религиозным, но это не обязательно.Что-нибудь догматическое по книге. Если вы догматичный , вы на 100% уверены в своей системе, несмотря на доказательства обратного. Догматик также может означать ограниченный кругозор. Проверьте это:

«То есть, если они смогут преодолеть догматическое отрицание антропогенного изменения климата». ( Вашингтон Таймс )

«Нам нужно больше такого сбалансированного анализа и меньше догматических мнений с обеих сторон.»( Природа )

«Когда я стал кардиологом 30 лет назад, я был довольно догматичным насчет обезжиренной диеты с низким содержанием холестерина для предотвращения сердечных заболеваний». ( Вашингтон пост )

Pragmatic человек знают, который час. Dogmatic человек подскажут, сколько времени должно быть.

Что такое прагматика?

Прагматика

Перформативы

Это речевые акты особого вида, в которых произнесение правильных слов правильным человеком в правильной ситуации фактически является (или завершает) социальным актом.В некоторых случаях речь должна сопровождаться церемониальным или ритуальным действием. Имеет ли говорящий на самом деле социальное или юридическое (или иное) право на совершение акта, зависит от некоторых вещей, помимо простого произнесения слов. Это условия счастья, которые мы также можем объяснить с помощью теста «настоящим». Но давайте сначала рассмотрим несколько примеров.

В Деяниях Апостолов (глава 19, стихи 13-20) мы читаем о некоторых экзорцистах в Эфесе, которые пытались подражать Святому Павлу и изгонять злых духов во имя Иисуса: «Заклинаю вас Иисусом, которого Павел провозглашает ».Однажды одержимый (или злой дух) напал на них и сказал: «Иисуса я знаю, и Павла я знаю; но кто ты?» Очевидно, апостол Павел не только знал слова, но и имел средства призывать божественную помощь для его экзорцизма. В немного похожем ключе Клавдий в «Гамлете» видит, что его молитва неэффективна, потому что «Слова без мыслей никогда не идут на Небеса».

Помимо чуда или магии, существуют социальные реальности, которые можно разыграть с помощью речи, потому что все мы принимаем статус говорящего в соответствующей ситуации.Эта идея выражена в американской Декларации независимости, где мы читаем: «Правительства устанавливаются среди людей, получающих свои справедливые полномочия с согласия управляемых».

Вот несколько примеров из разных сфер человеческой деятельности, в которых присутствуют перформативы. Это свободные категории, и многие перформативы принадлежат более чем одной из них:

• Университеты и школы: присвоение ученых степеней, выделение или исключение учащихся

• Церковь: крещение, конфирмация и брак, изгнание нечистой силы, покаяние (проклятие) и отлучение

• Управление и гражданская жизнь: коронация монархов, роспуск парламента, принятие закона, награждение почестями, облагораживание или украшение

• Закон: принятие или приведение в исполнение различных судебных решений, вынесение приговора, принесение клятвы и нанесение вреда своей судьбе

• Вооруженные силы: подписка, отдача приказа атаковать, отступать или открывать огонь

• Спорт: предупреждение или удаление игроков, выдача игроков, обжалование увольнения или объявление (закрытие иннингов) в крикете

• Бизнес: наем и увольнение, заключение устного контракта, присвоение судну названия

• Азартные игры: размещение ставок, повышение ставок в покере

Тест «настоящим»

Один простой, но грубый способ решить, является ли речевой акт таким, что мы можем правильно назвать его перформативом, — это вставить слово «настоящим» между подлежащим и глаголом.Если полученное высказывание имеет смысл, то, вероятно, речевой акт является перформативом. Например,

• «Настоящим награждаю вас почетной степенью бакалавра искусств…»

• «Я приговариваю вас к трем месяцам испытательного срока с отсрочкой исполнения приговора на год…»

• «Я назначаю вас Великим Магистром Древнего, Скандального и Дурного Ордена Друзей Клуба Адского Пламени…»

Это грубо, потому что подразумевает, по крайней мере, одно условие счастья — что бы это ни было, к чему бы оно ни относилось.В первом примере «настоящим» может относиться к физическому действию (скажем, прикосновение к голове или плечу церемониальным посохом или булавой). Во втором примере это может относиться к ситуации говорящего — когда он сидит в качестве председателя коллегии магистратов. Третий пример — это мое (правдоподобное) изобретение, показывающее, как всевозможные частные группы (масоны, ротарианцы, даже школьная ассоциация родителей и учителей) могут иметь свои собственные соглашения, которые дают некоторым ораторам право разыгрывать перформативы.

© Авторские права: Эндрю Мур, 2001

4

Прагматизм: примеры и определение | Философские термины

I.Определение и ключевые идеи

В популярном использовании термин «прагматик» — это тот, кто всегда думает о практической стороне вещей и не беспокоится о теории или идеологии. В философии этот термин имеет существенно иное значение.

В философии прагматизм — это школа мысли, которая начинается с понимания того, что слова — это инструменты. Слова не имеют значений, присущих им от рождения — скорее, они обретают свое значение в результате многократного использования.

Пример

Никто никогда не думал, что «медведь» будет означать пушистое существо с зубами; Со временем люди обнаружили, что этот слог полезен для указания на опасных существ, и это помогло им выжить и процветать.

То же верно и в отношении важных теоретических концепций, таких как сила, свобода или истина. Для прагматиков ни один из этих терминов не имеет существенного значения — термины — это просто инструменты, которые люди используют, чтобы жить своей жизнью и достигать своих целей.

Прагматики широко критикуют философию за то, что они думают, что термины имеют внутреннее значение, и пытаются их понять. Политические философы, например, часто задают вопрос: «Что такое власть?» Для прагматика это плохой вопрос: «власть» — это не что-то конкретное.Это просто общий термин для набора различных структур и переживаний, о которых люди в разное время испытывали потребность рассказывать истории и приводить аргументы. Вы можете понять силу, глядя на то, как это слово используется в данном месте и в определенное время, но вы никогда не поймете его, если попытаетесь понять его «само по себе».

Таким образом, «прагматизм» (в популярном использовании) похож на философию прагматизма: они оба отдают приоритет пониманию вещей с точки зрения конкретных задач и действий, а не с точки зрения абстрактной теории.

Несмотря на то, что прагматики видели в словах расплывчатые инструменты, а не вечные истины, они по-прежнему верили в важное «прагматическое» понятие истины. Они считали человеческий поиск истины похожим на поиск врача для постановки диагноза: врач никогда не узнает с абсолютной уверенностью, какое у вас заболевание. Но для того, чтобы лечить вас, она должна принять решение, поэтому она делает все возможное, используя доступную информацию, а затем обращается с вами на этом основании. Точно так же для прагматиков мы никогда не узнаем абсолютных истин о вселенной — все, что мы можем сделать, это попытаться понять вещи как можно лучше, а затем действовать , даже если наша информация всегда будет неполной и всегда есть настоящая возможность ошибки.

II. Прагматизм против позитивизма

Прагматизм часто противопоставляется позитивизму или представлению о том, что истина исходит исключительно из науки или математики. Позитивисты, которые действуют примерно в то же время, что и ранние прагматики, утверждали, что слова имеют объективное значение или «референцию», и что эти референции являются реальными вещами, которые можно изучать с научной точки зрения. Единственная действительная правда в мире могла бы прийти из такого рода проверки.

У прагматизма есть две проблемы с позитивизмом: во-первых, он утверждает, что не существует объективных «ссылок», потому что слова всегда представляют собой расплывчатые категории с большим количеством серых областей и размытых краев.

Пример 1

Независимо от того, как вы определяете «человеческое существо», всегда будут серые зоны (эмбриональные люди, люди с мертвым мозгом и т. Д.), Которые как бы соответствуют определению, а как бы нет .

Прагматики утверждают, что эта расплывчатость окружает нас повсюду, и что мы, вероятно, совершим всевозможные ошибки, если забудем, что наши слова в этом смысле размыты.

Во-вторых, прагматизм утверждает, что есть много важных идей, которые не могут быть научно подтверждены, но, тем не менее, могут рассматриваться как истинные.

Пример 2

Этика: как с научной точки зрения проверить, что доброта лучше, чем жестокость? Как бы вы ни пытались аргументировать, вы всегда сталкиваетесь с проблемой, заключающейся в том, что научные наблюдения не могут оправдать моральные аргументы (это называется проблемой — должно быть ).

С прагматической точки зрения моральные истины верны, потому что они помогают нам жить лучше, и если позитивизм не может объяснить эти истины, то это не подходящая философия для человеческой жизни.

III. Известные цитаты о прагматизме

Цитата 1

«Жизнь закона не была логикой; это был опыт ». (Оливер Венделл Холмс)

Оливер Венделл Холмс был судьей Верховного суда, который применил прагматическую философию к У.С. Конституционное право. Его взгляд на закон был похож на взгляды других прагматиков на язык: для Холмса не существовало существенных, постоянных истин свободы или справедливости, которые можно было бы логически вывести и вечно применять в законе: скорее, существовали традиции и опыт конкретное общество, которое со временем эволюционировало в соответствии с их потребностями. Закон для Холмса был полезным человеческим инструментом, а не выражением вечных истин.

Цитата 2

«Суть веры — это формирование привычки; и разные верования различаются разными способами действия, которые они вызывают.»(К.С. Пирс)

Пирс (произносится как« кошелек ») был одним из самых влиятельных прагматиков раннего периода. Он тоже утверждал, что идеи следует понимать в терминах , делающих вещей. Другие философы того времени рассматривали убеждения как утверждения о мире, которые могли быть как истинными, так и ложными. Но для Пирса вера заключалась в действии: то, что вы, , делаете, определяет, во что вы, , верите, , а не наоборот.

IV. История и важность прагматизма

Прагматизм широко считается одним из величайших вкладов Америки в мировую философию.За короткую историю этой страны многие философские идеи обсуждались и развивались, но большинство из них в конечном итоге имели европейское происхождение. Однако прагматизм был детищем небольшой группы американцев, живших в Бостоне, округ Колумбия, и Чикаго в конце XIX века.

Некоторые историки утверждали, что прагматизм был философским ответом на ужасы гражданской войны. Первые прагматики были ветеранами этого кровавого конфликта, а те, кто пришел позже, видели раненных или убитых братьев, сестер, родителей и соседей.Но как война могла произвести революцию в философском понимании языка?

Ответ кроется в силе, с которой северяне и южане придерживались своей веры в то, что их дело было самым добродетельным. Каждая из сторон считала, что они сражаются в борьбе с Богом, стремясь сохранить вечные принципы справедливости, порядка и свободы. Несколько иронично думать, что южные штаты борются за свободу, поскольку их идея свободы заключалась в содержании рабов. Но учтите, что за Север сражались 5 рабовладельческих государств! Причины конфликта были гораздо более сложными, чем просто рабство vs.отмена.

Так или иначе, суть в том, что и северяне, и южане считали себя борющимися за вечные идеи. Прагматики, пережившие войну, видели ее по-другому: для них такие слова, как справедливость, порядок и свобода, не имели вечного значения, а были просто инструментами, которые различные человеческие сообщества использовали для удовлетворения своих потребностей. По сути, они рассматривали эти идеи как мифические конструкции — хотя под этим они не подразумевали «неправду». Они просто означали, что они были продуктами определенного социального / культурного процесса, а также основой для дальнейших социальных / культурных процессов.Они думали, что иначе думать может привести к катастрофе, потому что люди пойдут на все, защищая свои собственные мифы.

Сегодня прагматизм популярен в различных областях философии, таких как антропология, религиоведение и лингвистика. Однако это относительно небольшая школа современной философии, особенно за пределами Америки. Это может быть связано с простой иронией: прагматизм — антифилософская философия! Ричард Рорти, один из самых влиятельных прагматиков, считал, что прагматизм, доведенный до его логического завершения, покажет, что вся практика философии (по крайней мере, в том смысле, в каком мы ее понимаем в современном мире) — пустая трата времени, погоня за призраками. смысла, которого там не было.Рорти отказался от философии в пользу литературы, и многие другие прагматики так же покинули корабль, когда поняли, что современная философия несовместима с их идеей прагматизма!

V. Прагматизм в массовой культуре

Пример 1

Этот комикс из «Сухие завтраки в субботу утром » высмеивает философию, говоря, что философия заключается в том, чтобы отвечать на глупые вопросы и добавлять слово « правда »для них, так что« это чизбургер? » становится «да, но это настоящий чизбургер ?» Прагматики согласятся с этим обвинением! Для них философия все время совершает эту ошибку, ошибочное предположение, что существует такая вещь, как «настоящий» чизбургер, хотя на самом деле слово «чизбургер» — всего лишь расплывчатый термин, который люди используют, чтобы получить желаемую еду. ресторан.Это все равно чизбургер, если он идет на бублике вместо булочки? Неважно! Для прагматиков такие вопросы неправильно понимают принцип работы слов.

Пример 2

«Истина ничего не значит. Все, что здесь есть, — это желание. Все, что хочешь. Желание — единственная правда здесь, даже если вы желаете истины. И правда может быть такой сладко захватывающей навязчивой идеей для тех, кто ее желает, почти столь же удовлетворительной, как и сама власть.Я могу сказать вам любую правду, которую вы пожелаете. Аккуратно, не правда ли? »

«Нет, очень плохо. Это означает, что ничего не имеет значения.

«Ага, ну, если только ты этого не хочешь».

(Д. Ф. Сковил, Trinity’s Children )

Прагматиков часто обвиняют в том, что они живут в мире, где ничего не имеет значения. В конце концов, если нет вечных истин, таких как справедливость, свобода или истина, тогда как жизнь обретает смысл? Разве это не заставляет нас погрязнуть в бесцельном существовании? Прагматики говорят нет , потому что значение и цель открыты для нашей собственной интерпретации.Цель не навязывается нам сверху, а порождается изнутри нашей собственной борьбой за наполнение мира смыслом. Этот репортаж из научно-фантастического романа Сковила очень хорошо отражает идею.

Прагматические аспекты перевода

Термин прагматика был введен в конце 1930-х годов Чарльзом Моррисом как название одного из подразделов семиотики. Он разделил семиотику на 3 части:

— семантика отношений языкового знака и объекта действительности

— синтаксические отношения между самими языковыми знаками

— прагматика взаимоотношений языковых знаков и говорящих (участников коммуникативного акта)

Pragmatics на самом деле имеет дело не с языком, а с вещами, которых мы достигаем, говоря.

Прагматика оформилась в отдельную лингвистическую дисциплину в 1970-х годах под влиянием теории речевого акта: предложения не только передают информацию, но и совершают действие (Дж. Л. Осин, разработанный Джоном Р. Серлом).

Множество высказываний имеют вид утверждений, но они не оказываются высказываниями, которые могут быть верными или ложными (я действительно в церкви мы делаем что-то, а не сообщаем о чем-то. Теперь я объявляю вас мужем и женой. Вы уволены ).

Остин различает 3 типа действий:

— локутивный акт создания значимого заявления

— иллокутивный акт, направленный на достижение sth

— перлокутивность состоит из воздействия высказывания на говорящего

Ты можешь перестать петь, Брюс? это вопрос, сможет ли человек по имени Брюс перестать издавать звуки.Это осмысленное предложение => словосочетание. Один хочет, чтобы Брюс заткнулся => иллокутивно. Что касается перлокутивности, это зависит от поведения Брюса. Он мог остановиться или начать петь еще громче.

На практике лингвистическая дискуссия в основном сосредоточена на иллокутивном акте, потому что локутивность — это семантика, а перлокутивность выходит за рамки лингвистики.

Итак, когда переводчик должен переводить некоторые ритуальные представления, дословный перевод не годится.Соответствующая формула на целевом языке необходима для совершения того же действия. Удивительно, что в двуязычных словарях таких формул нет.

Другие речевые акты неритуального характера, такие как извинения, обещания, благодарности и т. Д., Также следует переводить не буквально, а с помощью некоторых идеоматических предложений на целевом языке с такой же иллокутивной силой.

В разных культурах одни и те же речевые акты используются в разной степени. Например. Запросы.(Излишняя вежливость британцев), отдельные акты проклятия (вполне нормально для образованных британцев, но должны быть очень осторожно переведены на русский язык), публичные уведомления (другая модальность).

Мэри Снелл-Хорнби: предложения и высказывания различаются по форме и функциям: предложение — единица грамматики; высказывание функциональная единица, которая реализуется в утверждениях, вопросах и приказах.

Принято считать, что повествовательное предложение автоматически является утверждением, вопросительным вопросом и императивным приказом.Но на практике связь между грамматической формой и коммуникативной функцией намного сложнее.

Риторический вопрос-интерогативное предложение с силой выразительного высказывания. Форма и функция существуют в динамическом напряжении, и оно варьируется от языка к языку. (часто используется на французском языке, поэтому переводчики на французский добавляют их там, где их нет, и это оправдано, поскольку они применяют прагматический подход).

Директивы (публичные уведомления) иллокутивные речевые акты с перлокутивной функцией.В разных языках это запросы, команды и запреты, но различаются тем, указан ли адрес, грамматическими и лексическими единицами. (Не кормите, берегите голову, дети не должны ездить … Пассажирам … Ястребам не разрешается … императивы и отождествления. Немецкий: абстрактные существительные. Нет адресата. Нет модальных глаголов. Achtung! Wagen schert aus. Benutzung auf eignem Gefahr. Hausieren verboten. Nicht gestatten. Ungesagt. И «пожалуйста» чаще встречается на английском, чем на немецком. Русский ближе к немецкому.) Запрет обычно реализуется не в императивной, а в декларативной форме. Твои ноги убивают лампочки. Рыба не курит. В области публичных объявлений дословный перевод невозможен!

Культурный аспект. Убедительная просьба к пассажирам не путешествовать на крыше. в Индии катание на крыше было обычным делом.

В целом прагматический подход играет очень важную роль в современной теории перевода. Адаптация исходного текста к требованиям и ожиданиям целевой аудитории.Любое высказывание, содержащее сообщение, имеет в то же время определенный прагматический потенциал, оно может определенным образом повлиять на получателя. Переводчику следует использовать метод прагматической адаптации, чтобы добиться желаемого эффекта.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |


Что значит быть прагматичным прогрессистом

Скотт Пек

Мне не нравятся ярлыки. Но когда мне нужна краткая версия того, где я вписываюсь в политический спектр, «прагматичный прогрессив» работает очень хорошо.

Слово «прогрессивный» означает, что я придерживаюсь прогрессивных целей. Например, я бы не стал возражать ни с чем в этом списке позиций сенатора Берни Сандерса (хотя я определенно считаю, что марихуана должна быть легализована, и я бы добавил кое-что к его приоритетам — например, реформа уголовного правосудия и контроль над оружием) .

Но слово «прагматичный» указывает на то, что я думаю, что процесс, который мы используем для достижения этих целей, так же важен, как и их определение. Как сказал докторМартин Лютер Кинг-младший сказал: «Итак, я попытался дать понять, что неправильно использовать аморальные средства для достижения моральных целей». Я не собираюсь предполагать, что знаю, что доктор Кинг назвал бы «аморальными средствами», но я выскажу вам несколько идей о своих мыслях.

Один из возможных вариантов — «не позволять лучшему быть врагом хорошего». Чтобы проиллюстрировать это, я разделяю убеждение сенатора Сандерса, что медицинское страхование с одним плательщиком является идеальным вариантом. Но сам Сандерс указал, что на момент принятия Obamacare в Сенате было, возможно, 8 голосов в пользу единого плательщика.Между тем люди буквально умирали из-за отсутствия медицинской страховки, а медицинские счета были самой частой причиной банкротства. Подождать, пока в Сенате не наберется 60 голосов за единого плательщика, значило бы игнорировать реальные и настоящие потребности людей в этой стране. Создание Obamacare и получение 60 голосов, необходимых для принятия, было прагматичным делом именно потому, что это было осуществимо и значительно улучшило статус-кво. Поэтому в конце концов за него проголосовал сенатор Сандерс.

Но быть прагматиком также означает обращать внимание на возможность сопутствующего ущерба при реализации ваших целей. Что касается вопроса о едином плательщике, это недавно продемонстрировала неспособность Вермонта внедрить такую ​​систему. Они обнаружили, что для всех резидентов потребуется подоходный налог в размере 11,5%. Резкое изменение нашей нынешней системы приведет к появлению крупных победителей и проигравших, а непредвиденные последствия для последних оказались слишком сложными. В качестве альтернативы, прагматик отметил бы отход от медицинского страхования на основе работодателя, созданный биржами Obamacare, как шаг к единому плательщику — за вычетом непредвиденных последствий.Вот что значит играть в долгую игру.

Если есть покровитель прагматиков, то это Рейнхольд Нибур. Он — христианский богослов, наиболее известный своей идеей, что мы должны жить в мире таким, какой он есть, а не таким, каким мы хотим его видеть. Это означает, что для участия в социальных изменениях нужно запачкать руки. Чистота в погоне за целями — не вариант. Вот как это описал Уилфред М. Макклей:

Нибур отверг как простую «сентиментальность» прогрессивную надежду на то, что расплата за индивидуальный грех может быть преодолена посредством разумной социальной реформы и что Америка может со временем превратиться в любящее сообщество единомышленников, держащихся за руки вокруг национального костра. .Вместо этого, преследование хороших целей на арене национальной и международной политики должно было полностью и реалистично учитывать непривлекательность человеческой натуры и непривлекательную природу власти. Христиане, заявлявшие, что хотят творить добро на этих аренах, должны были быть готовы запачкать свои руки, поскольку существующие социальные отношения поддерживались принуждением, и только контрпринуждение могло их изменить. Все остальное было притворством и несбыточными мечтами.

Это может показаться несовместимым с идеей избежать непредвиденных последствий.Но на самом деле все это одно целое. Прагматики признают, что сопутствующие убытки будут, и тщательно выбирали средства, чтобы их ограничить. В случае ACA как реформы здравоохранения это означало — в определенной степени — испачкать руки, ложась спать с медицинскими страховыми и фармацевтическими компаниями. Весь подход администрации Обамы к стимулированию реформ в подобных учреждениях вместо того, чтобы требовать их, — это способ ограничить негативную реакцию, которая приводит к непредвиденным последствиям.Вот что значит жить в мире таким, какой он есть.

Конечно, у прагматичного прогрессива есть подводные камни.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *